24 listopada 2021

Nagroda Małopolskiego Kuratora Oświaty

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

Wniosek o przyznanie Nagrody Małopolskiego Kuratora Oświaty (formularz nr 1),

II. Miejsce złożenia dokumentów:

Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków (Dziennik Podawczy)

III. Termin składania wniosków:

Do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.

IV. Osoby do kontaktu:

Oddział Strategii i Analiz
Jarosław Stypuła – sekretarz ds. organizacji – tel. 12/448 11 30

V. Podstawa prawna:

  • art.49 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1760)
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. Nr  131, poz. 1078 ze zm.).

VI. Informacje dodatkowe:

  1. Wnioskodawca winien zapoznać nauczyciela – kandydata do nagrody z właściwą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Kuratorium Oświaty w Krakowie zamieszczoną na stronie Kuratorium w zakładce Sprawy załatwiane w urzędzie/Nagrody i odznaczenia.
  2. Wniosek o przyznanie nagrody należy sporządzić na jednej kartce drukowanej dwustronnie.
  3. W pkt 5 wniosku „Data otrzymania ostatniej oceny pracy …” – należy podać pełną datę tj. dzień-miesiąc-rok oraz stwierdzenie uogólniające, o którym mowa w art. 6a ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela. Do nagrody mogą być typowani, zgodnie z § 2 pkt 2 ww. rozporządzenia, wyłącznie nauczyciele, którzy posiadają wyróżniającą ocenę pracy.
  4. Uzasadnienie wniosku należy sporządzić według kryteriów zamieszczonych w § 2 pkt 3 ww. rozporządzenia. W uzasadnieniu należy wskazać konkretne osiągnięcia i dokonania nauczyciela w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, które miały miejsce po otrzymaniu ostatniej nagrody. Nie należy zamieszczać życiorysów oraz przebiegu pracy zawodowej.
  5. W pkt 8 wniosku – opinia rady pedagogicznej wymagana jest wyłącznie gdy kandydatem do nagrody jest nauczyciel. Należy wówczas podać datę i numer uchwały rady pedagogicznej, na której wniosek został zaopiniowany. Uchwały rady pedagogicznej nie dołącza się do wniosku.
  6. Wnioski zawierające błąd formalny np. brak informacji o miejscu urodzenia (pkt 2) lub stwierdzenia uogólniającego dot. oceny pracy (pkt 5) lub opinii rady pedagogicznej (pkt 8), pozostaną bez rozpatrzenia.
  7. Ostateczną decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu nagrody podejmuje Małopolski Kurator Oświaty.
  8. Nauczyciele, którym przyznano nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty otrzymają imienne zaproszenie na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której wręczane są dyplomy.

Formularze do pobrania:

Formularz nr 1 – Wniosek o przyznanie nagrody Małopolskiego Kuratora Oświaty