16 maja 2017

Nagroda Małopolskiego Kuratora Oświaty

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

1. Wniosek o przyznanie Nagrody Małopolskiego Kuratora Oświaty (formularz nr 1),

II. Miejsce złożenia dokumentów:

Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków (Kancelaria – Dziennik Podawczy)

III. Termin składania wniosków:

Do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego.

IV. Osoby do kontaktu:

Oddział Strategii i Analiz – tel. 12/448 11 28
Małgorzata Piekarska – starszy specjalista

V. Podstawa prawna:

 • Art.49 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. Nr  131, poz. 1078).

VI. Informacje dodatkowe:

 1. Wnioskodawca winien zapoznać nauczyciela – kandydata do nagrody z właściwą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Kuratorium Oświaty w Krakowie zamieszczoną na stronie Kuratorium w zakładce Sprawy załatwiane w urzędzie/Nagrody i odznaczenia.
 2. Wniosek o przyznanie nagrody należy sporządzić na jednej kartce drukowanej dwustronnie.
 3. W pkt 6 wniosku „Data otrzymania ostatniej oceny pracy i ocena pracy” – należy podać pełną datę tj. dzień-miesiąc-rok oraz stwierdzenie uogólniające, o którym mowa w art. 6a ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela. Do nagrody mogą być typowani wyłącznie nauczyciele, którzy posiadają wyróżniającą ocenę pracy.
 4. Uzasadnienie wniosku należy sporządzić według kryteriów zamieszczonych w § 2 pkt 3 ww. rozporządzenia. W uzasadnieniu należy wskazać konkretne osiągnięcia i dokonania nauczyciela w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, które miały miejsce po otrzymaniu ostatniej nagrody. Nie należy zamieszczać życiorysów oraz przebiegu pracy zawodowej.
 5. W pkt 8 wniosku – opinia rady pedagogicznej wymagana jest wyłącznie gdy kandydatem do nagrody jest nauczyciel. Należy wówczas podać datę, nr uchwały rady pedagogicznej na której wniosek został zaopiniowany oraz stwierdzenie informujące, czy kandydat uzyskał pozytywną opinię rady.
 6. Wnioski złożone lub nadesłane po upływie wyżej wskazanego terminu lub zawierające błąd formalny np. brak informacji o miejscu urodzenia (pkt 2) lub stwierdzenia uogólniającego dot. oceny pracy (pkt 5) lub informacji o opinii rady pedagogicznej (pkt 8), pozostaną bez rozpatrzenia.
 7. Wnioskodawcy zostaną pisemnie poinformowani o sposobie rozpatrzenia wniosku.
 8. Wszystkie wnioski zostaną zarchiwizowane w Kuratorium Oświaty w Krakowie.
 9. Nauczyciele, którym została przyznana nagroda Małopolskiego Kuratora Oświaty otrzymają imienne zaproszenie na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której wręczane są dyplomy, które włącza się do akt osobowych.

Formularze do pobrania:

Formularz nr 1 – Wniosek o nadanie Nagrody Małopolskiego Kuratora Oświaty