10 kwietnia 2017

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

  1. Wniosek o przyznanie Nagrody Ministra Edukacji Narodowej (formularz nr 1)

II. Miejsce złożenia dokumentów:

Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków (Kancelaria – Dziennik Podawczy)

III. Termin składania wniosków:

Do 31 maja każdego roku kalendarzowego.

IV. Osoby do kontaktu:

Oddział Strategii i Analiz – tel. 12/448 11 28
Małgorzata Piekarska – starszy specjalista

V. Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. Nr 131, poz. 1078).

VI. Informacje dodatkowe:

  1. Wniosek należy sporządzić na jednej kartce drukowanej dwustronnie.
  2. W pkt 6 wniosku „Data otrzymania ostatniej oceny pracy i ocena pracy” – należy podać pełną datę tj. dzień-miesiąc-rok oraz stwierdzenie uogólniające, o którym mowa w art. 6a ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela. Do nagrody mogą być typowani wyłącznie nauczyciele, którzy posiadają wyróżniającą ocenę pracy.
  3. Uzasadnienie należy sporządzić zgodnie z § 2 pkt 3 ww. rozporządzenia. Należy wskazać osiągnięcia nauczyciela w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, które winny być określone w czasie. Nie należy zamieszczać życiorysów oraz przebiegu pracy zawodowej. Pod uzasadnieniem sporządzający wniosek zamieszcza podpis i pieczątkę imienną.
  4. W pkt 9 wniosku „Opinia rady pedagogicznej” wymagana jest wyłącznie gdy kandydatem do nagrody jest nauczyciel. Należy podać datę posiedzenia rady pedagogicznej oraz informację, iż kandydat do nagrody uzyskał pozytywną opinię.
  5. Wnioski złożone lub nadesłane po upływie wyżej wskazanego terminu lub zawierające błąd formalny np. brak informacji o miejscu urodzenia (pkt 2) lub stwierdzenia uogólniającego dot. oceny pracy (pkt 6) lub informacji o opinii rady pedagogicznej (pkt 9), pozostają bez rozpatrzenia.
  6. Odpowiedzialność za poprawne sporządzenie wniosku, pod względem formalnym i merytorycznym ponosi sporządzający wniosek.
  7. Wnioski, które uzyskają pozytywną opinię Komisji powołanej przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w celu ich rozpatrzenia i opiniowania zostaną przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej celem dalszego procedowania. Wnioski, które nie uzyskają akceptacji ww. Komisji zostaną zarchiwizowane w Kuratorium Oświaty w Krakowie.
  8. Wnioskodawcy zostaną pisemnie poinformowani o sposobie rozpatrzenia złożonych wniosku.

Formularze do pobrania:

Formularz nr 1 – Wniosek o przyznanie Nagrody Ministra Edukacji Narodowej