1 lutego 2021

Nagroda ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

 1. Wniosek o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (formularz nr 1)
 2. Opinia rady pedagogicznej szkoły – w przypadku wniosku dyrektora szkoły dla nauczyciela zatrudnionego w szkole

II. Miejsce złożenia dokumentów:

Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków (Kancelaria Ogólna– Dziennik Podawczy)

III. Termin składania wniosków:

według „Terminarza składania wniosków o odznaczenia państwowe, resortowe oraz nagrody” ustalonego na dany rok szkolny i zamieszczonego na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie w zakładce: Sprawy załatwiane w urzędzie/Nagrody i odznaczenia.

IV. Osoby do kontaktu:

Oddział Strategii i Analiz
Jarosław Stypuła – starszy specjalista – tel. 12/448 11 57

V. Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. z 2023 Nr 1258).

VI. Informacje dodatkowe:

 1. Wniosek należy sporządzić na jednej kartce drukowanej dwustronnie.
 2. W pkt 6 wniosku „Data otrzymania ostatniej oceny pracy…..” – należy podać pełną datę tj. dzień-miesiąc-rok oraz stwierdzenie uogólniające, o którym mowa w art. 6a ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela. Do nagrody mogą być typowani wyłącznie nauczyciele posiadający wyróżniającą ocenę pracy.
 3. Uzasadnienie należy sporządzić zgodnie z § 2 pkt 3 ww. rozporządzenia. Należy wskazać wybitne osiągnięcia nauczyciela w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, w szczególności w zakresie:
  1. kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów określonych odpowiednio
   w podstawach programowych: wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego, kształcenia w zawodach, kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego lub kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego lub;
  2. rozwiązywania problemów o charakterze wychowawczym lub socjalnym uczniów, lub
  3. działań innowacyjnych, lub
  4. pracy organizacyjnej na rzecz szkoły, lub
  5. współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, lub
  6. działań na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym.
 4. Nie należy zamieszczać życiorysów oraz przebiegu pracy zawodowej. Pod uzasadnieniem sporządzający wniosek zamieszcza podpis i pieczątkę imienną.
 5. W pkt 9 wniosku „Opinia rady pedagogicznej” wymagana jest wyłącznie gdy kandydatem do nagrody jest nauczyciel. Należy wówczas podać datę posiedzenia rady pedagogicznej oraz dołączyć opinię rady pedagogicznej.
 6. Wnioski zawierające błąd formalny np. brak informacji o miejscu urodzenia (pkt 2) lub stwierdzenia uogólniającego dot. oceny pracy (pkt 6) lub w przypadku niedołączenia opinii rady pedagogicznej (pkt 9), pozostają bez rozpatrzenia.
 7. Odpowiedzialność za poprawne sporządzenie wniosku, pod względem formalnym i merytorycznym ponosi sporządzający wniosek.
 8. Decyzję o przesłaniu wniosków do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, celem dalszego procedowania, podejmuje Małopolski Kurator Oświaty.
 9. Ostateczną decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu nagrody podejmuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
 10. Nauczyciele, którym przyznano nagrody otrzymają pisemne, imienne zaproszenia na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której wręczone zostaną dyplomy.

Formularze do pobrania:

Formularz nr 1 – Wniosek o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Treść wypełniania obowiązku informacyjnego