12 kwietnia 2018

Obowiązek niezwłocznego przypisania uczniów do oddziałów na bieżący rok szkolny w nowym SIO

Szanowni Państwo,

W związku z prośbą przekazaną przez MEN przypominamy o obowiązkach spoczywających na dyrektorach szkół i placówek związanych z przekazywaniem danych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej. Poniżej treść informacji skierowanej do Państwa:

„uprzejmie przypominamy o obowiązku przypisania wszystkich uczniów do odpowiednich oddziałów w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, tj. nowym SIO. W Ministerstwie Edukacji Narodowej i Centrum Informatycznym Edukacji trwają prace nad weryfikacją kompletności danych wprowadzonych do nowego SIO. Planowane jest m.in. porównanie liczby zarejestrowanych i przypisanych do odpowiednich oddziałów uczniów w nowym SIO z danymi wykazanymi w starym SIO według stanu na dzień 30 września 2017 roku, w zakresie liczby uczniów przyjętych do wyliczenia subwencji oświatowej. Porównanie to będzie przeprowadzone według aktualnie obowiązującego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy, aby niezwłocznie zarejestrowali Państwo w nowym SIO wszystkich uczniów oraz przypisali ich do odpowiednich oddziałów na bieżący rok szkolny 2017/2018. Uczniów można przypisywać do odpowiednich oddziałów podstawowych oraz odpowiednich oddziałów dodatkowych. W przypadku szkół muzycznych bez pionu ogólnokształcącego rejestracja oddziałów (po jednym w cyklu w jednym trybie) i tym samym możliwość przypisania do nich uczniów zostanie udostępniana w najbliższym czasie.

Ponadto uprzejmie przypominamy, że dane z nowego SIO są również pozyskiwane w celu weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego oraz Karty Dużej Rodziny, a także w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny oraz wojewodę realizacji tych świadczeń rodzinnych. Dlatego też, niezmiernie istotne jest, aby wszyscy uczniowie w Państwa szkołach byli zarejestrowani oraz przypisani do odpowiednich oddziałów w nowym SIO.

Warto również nadmienić, że na stronie https://pomocsio.men.gov.pl/ znajdują się aktualne instrukcje merytoryczne i techniczne oraz filmy instruktażowe pomocne w rejestracji oddziałów oraz w przypisywaniu uczniów do oddziałów.”

Z poważaniem,

Barbara Nowak

Małopolski Kurator Oświaty