9 lipca 2019

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek znajdujących się na terenie województwa małopolskiego

I. Kuratorium Oświaty w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego małopolskich szkół i placówek w następujących obszarach wspomagania.

L.p. Obszar wspomagania Okres powierzenia obowiązków doradcy metodycznego
1. edukacja wczesnoszkolna 2019/2020 z możliwością przedłużenia powierzenia
2. język polski 2019/2020 z możliwością przedłużenia powierzenia
3. język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej 2019/2020 z możliwością przedłużenia powierzenia
4. edukacja muzyczna, muzyka 2019/2020 z możliwością przedłużenia powierzenia
5. edukacja plastyczna, plastyka 2019/2020 z możliwością przedłużenia powierzenia
6. historia, historia i społeczeństwo 2019/2020 z możliwością przedłużenia powierzenia
7. wiedza o społeczeństwie 2019/2020 z możliwością przedłużenia powierzenia
8. przyroda 2019/2020 z możliwością przedłużenia powierzenia
9. geografia 2019/2020 z możliwością przedłużenia powierzenia
10. biologia 2019/2020 z możliwością przedłużenia powierzenia
11. chemia 2019/2020 z możliwością przedłużenia powierzenia
12. fizyka 2019/2020 z możliwością przedłużenia powierzenia
13. matematyka 2019/2020 z możliwością przedłużenia powierzenia
14. informatyka, zajęcia komputerowe 2019/2020 z możliwością przedłużenia powierzenia
15. technika, zajęcia techniczne 2019/2020 z możliwością przedłużenia powierzenia
16. wychowanie fizyczne 2019/2020 z możliwością przedłużenia powierzenia
17. edukacja dla bezpieczeństwa 2019/2020 z możliwością przedłużenia powierzenia
18. wychowanie do życia w rodzinie 2019/2020 z możliwością przedłużenia powierzenia
19. podstawy przedsiębiorczości 2019/2020 z możliwością przedłużenia powierzenia
20. wychowanie przedszkolne 2019/2020 z możliwością przedłużenia powierzenia
21. wychowanie w świetlicy szkolnej 2019/2020 z możliwością przedłużenia powierzenia
22. religia/etyka 2019/2020 z możliwością przedłużenia powierzenia
23. doradztwo zawodowe 2019/2020 z możliwością przedłużenia powierzenia
24. przedmioty zawodowe 2019/2020 z możliwością przedłużenia powierzenia

 

II. Wymagania niezbędne

Zadania doradcy metodycznego mogą być powierzone nauczycielowi zatrudnionemu w szkole lub placówce, który posiada:

1. kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli:

a) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

b) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty kształcenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 9c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

c) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż wymienione w lit. a) i b), i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

2. stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

3. co najmniej dobrą ocenę pracy;

4. udokumentowane osiągnięcia zawodowe;

5. kompetencje społeczne, interpersonalne i komunikacyjne;

6. umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Dodatkowe kompetencje:

 1. Kandydat powinien wykazać się znajomością przepisów prawa oświatowego.
 2. Posiada inne nabyte kwalifikacje, np. uprawnienia edukatorskie, egzaminatora, eksperta, trenera, terapeuty, itp.

 

III. Zadania nauczyciela – doradcy metodycznego

Do zadań należeć będzie w szczególności wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

 • rozwijaniu umiejętności metodycznych;
 • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
 • opracowaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
 • podejmowaniu działań innowacyjnych.

Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje zadania przez:

 • udzielanie indywidualnych konsultacji;
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
 • organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;
 • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek.

 

IV. Wymiar i forma zatrudnienia

Zadania doradcy metodycznego są wykonywane przez nauczyciela w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Łączny wymiar zatrudnienia nauczyciela w szkole lub placówce i w publicznej placówce doskonalenia nie może przekraczać 1 i ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonego na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla stanowiska zgodnego ze specjalnością nauczyciela-doradcy metodycznego.

Zadania doradcy powierza się na okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata, z możliwością przedłużenia na kolejny okres.

 

V. Wymagane dokumenty

Kandydat ubiegający się o stanowisko doradcy metodycznego składa następujące dokumenty:

 1. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej;
 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje do zajmowania stanowiska doradcy metodycznego w danym obszarze wspomagania nauczycieli;
 3. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela;
 4. poświadczoną przez kandydata kopię oceny pracy;
 5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie świadectw i zaświadczeń potwierdzających doskonalenie zawodowe nauczyciela;
 6. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające jego osiągnięcia,
 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa,
 8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Zgłoszenia należy przesłać do 29 lipca 2019 roku. Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Miejsce składania dokumentów:

Kuratorium Oświaty w Krakowie

ul. Ujastek 1,

31-752 Kraków

 

VII. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się po zapoznaniu ze złożonymi ofertami w terminie po 18 sierpnia 2019 r.