6 kwietnia 2022

Opiniowanie arkuszy organizacji na rok szkolny 2022/2023

Marszałek Województwa Małopolskiego,
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie,
Osoby prowadzące publiczne szkoły i publiczne przedszkola,
Dyrektorzy publicznych szkół i publicznych przedszkoli
województwa małopolskiego

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z poźn. zm.) informuję:

1. Arkusze organizacji zaopiniowane przez zakładowe organizacje związkowe dyrektorzy szkół/placówek przekazują organowi prowadzącemu.

2. Zakres opinii kuratora dotyczy:

– szkolnych planów nauczania oraz tygodniowych rozkładów zajęć dla poszczególnych klas,

– zatrudniania nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami,

– przestrzegania zasad obowiązkowego podziału na grupy zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie,

– zgodności z innymi przepisami prawa oświatowego wpływającymi na organizację pracy szkół i przedszkoli.

3. Informacje zawarte w arkuszu organizacji muszą w szczególności umożliwiać ocenę:

a) liczebności poszczególnych grup w przedszkolu, oddziałów w szkole, grup wychowawczych oraz wynikających z nich obowiązkowych podziałów na grupy,

b) realizacji zajęć, które wynikają ze szczególnych przepisów między innymi: religii/etyki, wychowania do życia w rodzinie, zajęć doradztwa zawodowego,

c) zaplanowanych form, rodzajów i liczby godzin przeznaczonych na realizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

d) zaplanowanych form, rodzajów i liczby godzin przeznaczonych na realizację zajęć rewalidacyjnych,

e) prawidłowości wykorzystania godzin do dyspozycji dyrektora,

f) liczbę i rodzaj zajęć dodatkowych przyznanych przez organ prowadzący,

g) wymiaru i przeznaczenia godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie określoną w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

4. Do arkusza organizacji załącza się:

– plany nauczania danego typu szkoły zgodnie z odpowiednimi załącznikami do rozporządzeń w sprawie ramowych planów nauczania,

– nazwę, symbol zawodu oraz symbole i nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie w przypadku szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego (techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych),

– wykaz kadry pedagogicznej (załącznik).

5. Elektroniczne wersje arkuszy organizacji (w formatach word, excel, pdf) wraz z załącznikami organy prowadzące przekazują do Kuratorium Oświaty w Krakowie na adres: arkusze2022@kuratorium.krakow.pl. (W temacie przesyłanej wiadomości proszę podać nazwę organu prowadzącego lub nazwę szkoły).

6. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny przesyła opinię do organu prowadzącego w terminie 10 dni roboczych od daty wpływu arkusza do kuratorium oświaty, nie później niż do dnia 20 maja 2022 roku.

7. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji do 30 września 2022 roku kurator oświaty opiniuje zmiany do arkusza w terminie 4 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Aneksy powinny zawierać opis zmian dokonanych w stosunku do zatwierdzonego arkusza (z odpowiednimi załącznikami).

8. Kurator oświaty nie opiniuje zmian wprowadzonych do arkusza organizacji po 30 września 2022 roku.

Załączniki

zalacznik-nr-1-imienny-wykaz-nauczycieli-1
Data: 2022-04-06, rozmiar: 18 KB