29 marca 2023

Opiniowanie arkuszy organizacji na rok szkolny 2023/2024

Marszałek Województwa Małopolskiego,
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie,
Osoby prowadzące publiczne szkoły i publiczne przedszkola,
Dyrektorzy publicznych szkół i publicznych przedszkoli
województwa małopolskiego

 

Szanowni Państwo,

 

Działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) informuję:

1. Arkusze organizacji zaopiniowane przez zakładowe organizacje związkowe dyrektorzy szkół/placówek przekazują organowi prowadzącemu.

2. Zakres opinii kuratora dotyczy:

 • szkolnych planów nauczania oraz tygodniowych rozkładów zajęć dla poszczególnych klas,
 • zatrudniania nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami,
 • przestrzegania zasad obowiązkowego podziału na grupy zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie,
 • zgodności z innymi przepisami prawa oświatowego wpływającymi na organizację pracy szkół i przedszkoli.

3. Informacje zawarte w arkuszu organizacji muszą w szczególności umożliwiać ocenę:

 • liczebności poszczególnych grup w przedszkolu, oddziałów w szkole, grup wychowawczych oraz wynikających z nich obowiązkowych podziałów na grupy,
 • realizacji zajęć, które wynikają ze szczególnych przepisów między innymi: religii/etyki, wychowania do życia w rodzinie, zajęć doradztwa zawodowego,
 • zaplanowanych form, rodzajów i liczby godzin przeznaczonych na realizację zajęć
  z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • zaplanowanych form, rodzajów i liczby godzin przeznaczonych na realizację zajęć rewalidacyjnych,
 • prawidłowości wykorzystania godzin do dyspozycji dyrektora,
 • liczbę i rodzaj zajęć dodatkowych przyznanych przez organ prowadzący,
 • wymiaru i przeznaczenia godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie określoną w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

4. Do arkusza organizacji załącza się:

 • plany nauczania danego typu szkoły zgodnie z odpowiednimi załącznikami do rozporządzeń w sprawie ramowych planów nauczania,
 • nazwę, symbol zawodu oraz symbole i nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie
  w przypadku szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego (techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych),
 • wykaz kadry pedagogicznej (załącznik).

5. Elektroniczne wersje arkuszy organizacji (w formatach word, excel, pdf) wraz z załącznikami organy prowadzące przekazują do Kuratorium Oświaty w Krakowie na adres: arkusze2023@kuratorium.krakow.pl nie później niż do 8 maja 2023 r. (w temacie przesyłanej wiadomości proszę podać nazwę organu prowadzącego lub nazwę szkoły).

6. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny przesyła opinię do organu prowadzącego w terminie 10 dni roboczych od daty wpływu arkusza do kuratorium oświaty, nie później niż do dnia 22 maja 2023 roku.

7. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji do 30 września 2023 roku kurator oświaty opiniuje zmiany do arkusza w terminie 4 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Aneksy powinny zawierać opis zmian dokonanych w stosunku do zatwierdzonego arkusza (z odpowiednimi załącznikami).

8. Kurator oświaty nie opiniuje zmian wprowadzonych do arkusza organizacji po 30 września 2023 roku.

Załączniki

Załącznik nr 1 - imienny wykaz nauczycieli
Data: 2023-03-29, rozmiar: 17 KB