31 lipca 2017

Opiniowanie zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji publicznej szkoły oraz publicznego przedszkola na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Publicznych Szkół i Publicznych Przedszkoli
Organy Prowadzące i Osoby Prowadzące Publiczne Szkoły i Publiczne Przedszkola
Województwa Małopolskiego

Sprawa: Opiniowanie zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji publicznej szkoły oraz publicznego przedszkola na rok szkolny 2017/2018

 1. Zgodnie z przepisami § 17 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649) w przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego na rok szkolny 2017/2018 arkusza organizacji szkoły lub przedszkola do dnia 30 września 2017 r. organ prowadzący szkołę lub przedszkole przed zatwierdzeniem zmian do arkusza jest obowiązany do uzyskania opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 2. Małopolski Kurator Oświaty działając na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 10b  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz art. 51 ust. 1 pkt 12 i zgodnie z art. 110 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) w związku z art. 307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) opiniuje zmiany do zatwierdzonego arkusza organizacji publicznej szkoły i publicznego przedszkola. Zmiany w zatwierdzonych arkuszach organizacji dokonane po 30 września 2017 r. nie podlegają opiniowaniu przez kuratora oświaty.
 3. Przedmiotem opinii, o której mowa w pkt. 1, sporządzanej przez Małopolskiego Kuratora Oświaty będą
  1. przydziały zajęć edukacyjnych i innych zajęć dla nauczycieli, co do zgodności z posiadanymi kwalifikacjami;
  2. szkolne plany nauczania lub rozkłady zajęć, które uległy zmianie, w zakresie zgodności z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół;
  3. podziały oddziałów na grupy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych co do przestrzeganie przepisów w tym zakresie.

W związku z obowiązkiem uzyskania opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty organy prowadzące, osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne prowadzące publiczne szkoły i publiczne przedszkola są obowiązane przedłożyć do Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz odpowiednio ze względu na siedzibę szkoły lub przedszkola do Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, Nowym Targu, Tarnowie lub Wadowicach w 2 egzemplarzach:

 1. dane dotyczące kwalifikacji nowozatrudnionych nauczycieli oraz tych nauczycieli, którym przedzielono inny rodzaj zajęć edukacyjnych niż w zatwierdzonych arkuszach organizacji (według wzoru obowiązującego przy opiniowaniu arkuszy organizacji);
 2. szkolne plany nauczania lub rozkłady zajęć edukacyjnych, ale tylko te które uległy zmianie;
  oraz
 3. jeden egzemplarz kserokopii zatwierdzonego arkusza organizacji publicznej szkoły i publicznego przedszkola.

Równocześnie proszę Państwa Dyrektorów o rzetelne wypełnienie danych o nauczycielach.

Przy opracowanych szkolnych planach nauczania (na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204; z 2014 r. poz. 251 i 1993)) lub rozkładach zajęć (na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 703)) proszę o zaznaczenie liczby godzin przyznanych dodatkowo przez organ prowadzący, jeżeli takie godziny zostały przyznane.

Harmonogram opiniowania i zatwierdzania zmian w zatwierdzonych arkuszach organizacji publicznej szkoły i publicznego przedszkola

Zadanie

Realizujący, odpowiedzialny

Termin

Przygotowanie zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola Dyrektor szkoły lub przedszkola Niezwłocznie
Przekazanie przygotowanych zmian do organu prowadzącego lub osoby prowadzącej szkołę lub przedszkole Dyrektor szkoły lub przedszkola Niezwłocznie
Przekazanie zmian do organu sprawującego nadzór pedagogiczny Organ prowadzący szkołę lub przedszkole Niezwłocznie
Zaopiniowanie zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub placówki i przekazanie opinii do organu prowadzącego Małopolski Kurator Oświaty Do 4 dni od daty otrzymania zmian
Zatwierdzenie zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub placówki Organ prowadzący szkołę lub przedszkole Do 7 dni od daty otrzymania zmian

 

Z poważaniem

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak