30 sierpnia 2018

Opiniowanie zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji publicznej szkoły oraz publicznego przedszkola na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Publicznych Szkół i Publicznych Przedszkoli
Organy Prowadzące i Osoby Prowadzące Publiczne Szkoły i Publiczne Przedszkola
Województwa Małopolskiego

 

 1. Zgodnie z przepisami § 17 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649, z 2018 r. poz. 691) w przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego na rok szkolny 2018/2019 arkusza organizacji szkoły lub przedszkola do dnia 30 września 2018 r. organ prowadzący szkołę lub przedszkole przed zatwierdzeniem zmian do arkusza jest obowiązany do uzyskania opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 2. Małopolski Kurator Oświaty działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 12 i zgodnie z art. 110 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) w związku z art. 307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) opiniuje zmiany do zatwierdzonego arkusza organizacji publicznej szkoły i publicznego przedszkola. Zmiany w zatwierdzonych arkuszach organizacji dokonane po 30 września 2018 r. nie podlegają opiniowaniu przez kuratora oświaty.
 3. Równocześnie przypominam, że przy opracowywaniu zmian do arkusza organizacji szkoły lub przedszkola należy uwzględnić uwagi i zalecenia zawarte w opiniach sporządzonych przez Wizytatorów w maju 2018 r. i załączonych do zaopiniowanych arkuszy.
 4. Przedmiotem opinii, o której mowa w pkt. 1, sporządzanej przez Małopolskiego Kuratora Oświaty będą:
 • przydziały zajęć edukacyjnych i innych zajęć dla nauczycieli, co do zgodności z posiadanymi kwalifikacjami;
 • szkolne plany nauczania lub rozkłady zajęć, które uległy zmianie, w zakresie zgodności z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół;
 • podziały oddziałów na grupy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, co do przestrzeganie przepisów w tym zakresie.
 1. Przy opracowaniu zmian do arkusza organizacji

W związku z obowiązkiem uzyskania opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty organy prowadzące, osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne prowadzące publiczne szkoły i publiczne przedszkola są obowiązane przedłożyć do Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz odpowiednio ze względu na siedzibę szkoły lub przedszkola do Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, Nowym Targu, Tarnowie lub Wadowicach w 2 egzemplarzach:

 • dane dotyczące kwalifikacji nowozatrudnionych nauczycieli oraz tych nauczycieli, którym przedzielono inny rodzaj zajęć edukacyjnych niż w zatwierdzonych arkuszach organizacji (według wzoru obowiązującego przy opiniowaniu arkuszy organizacji);
 • szkolne plany nauczania lub rozkłady zajęć edukacyjnych, ale tylko te które uległy zmianie;

oraz

 • jeden egzemplarz kserokopii zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji publicznej szkoły i publicznego przedszkola.

Równocześnie proszę Państwa Dyrektorów o rzetelne wypełnienie danych o nauczycielach.

Przy opracowanych szkolnych planach nauczania (na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204; z 2014 r. poz. 251 i 1993)) lub rozkładach zajęć (na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 703)) proszę o zaznaczenie liczby godzin przyznanych dodatkowo przez organ prowadzący, jeżeli takie godziny zostały przyznane.

Harmonogram opiniowania i zatwierdzania zmian w zatwierdzonych arkuszach organizacji publicznej szkoły i publicznego przedszkola:

Zadanie Realizujący, odpowiedzialny Termin
Przygotowanie zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola Dyrektor szkoły lub przedszkola Niezwłocznie
Przekazanie przygotowanych zmian do zakładowych organizacji związkowych Dyrektor szkoły lub przedszkola Niezwłocznie
Zaopiniowanie zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły i przedszkola i przekazanie dyrektorowi szkoły lub przedszkola Zakładowe organizacje związkowe Do 4 dni roboczych od daty otrzymania zmian
Przekazanie przygotowanych zmian, po zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe, do organu prowadzącego lub osoby prowadzącej szkołę lub przedszkole Dyrektor szkoły lub przedszkola

Niezwłocznie

Przekazanie zmian do organu sprawującego nadzór pedagogiczny Organ prowadzący szkołę lub przedszkole Niezwłocznie
Zaopiniowanie zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub placówki i przekazanie opinii do organu prowadzącego Małopolski Kurator Oświaty Do 4 dni roboczych od daty otrzymania zmian
Zatwierdzenie zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub placówki Organ prowadzący szkołę lub przedszkole Do 7 dni roboczych od daty otrzymania zmian

 

Małopolski Kurator Oświaty

       Barbara Nowak