31 marca 2017

Informacja dotycząca opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

Kolejnym etapem realizacji wdrażania reformy edukacji jest przygotowanie organizacji pracy szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018. Nie później niż do 22 maja 2017 r. wydane zostaną opinie Małopolskiego Kuratora Oświaty dotyczące arkuszy organizacji. Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Krakowie, którzy będą działać w tym zakresie w imieniu Małopolskiego Kuratora Oświaty, są zobowiązani do współpracy z Państwem tak, aby proces przygotowywania arkuszy organizacji oraz ich opiniowania przebiegał sprawnie i umożliwił zgodne z przepisami prawa przygotowanie pracy w najbliższym roku szkolnym.

30 marca 2017

Nowa strona internetowa Kuratorium Oświaty w Krakowie

Szanowni Państwo, informujemy, że Kuratorium Oświaty w Krakowie z dniem 29 marca br. uruchomiło nową stronę internetową. Aktualny serwis internetowy pozwoli Państwu na sprawne wyszukiwanie niezbędnych informacji oraz będzie pomocny w rozwiązywaniu spraw, z jakimi mają Państwo do czynienia. Przejrzysta szata graficzna, intuicyjna nawigacja, dostosowanie do urządzeń mobilnych i kompleksowe informacje to część udogodnień, opracowanych […]

30 marca 2017

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie zapewnienia bezpiecznych warunków nauki i opieki w przedszkolach i szkołach

W związku z pytaniami, jakie napływają do Kuratorium, przypominam, że dyrektorzy przedszkoli i szkół są odpowiedzialni za organizację pracy w przedszkolach i szkołach i żaden stan wyjątkowy, jak np.: odmowa podjęcia pracy przez nauczycieli, nie zwalnia Państwa Dyrektorów z tego obowiązku.

29 marca 2017

Oświadczenie Małopolskiego Kuratora Oświaty

W związku z otrzymaniem pisma Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 23 stycznia 2017 r., znak: ZOW/0105/1/17, zawierającego zarzut wobec Małopolskiego Kuratora Oświaty, jakoby ten skierował do dyrektorów szkół i placówek oświatowych pismo pt. „Informacja ws. prób wszczęcia sporu zbiorowego przez ZNP”, a także zgłoszone żądanie wycofania takiego pisma, Małopolski Kurator Oświaty oświadcza i informuje, że: […]

29 marca 2017

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczący składania wniosków do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek województwa małopolskiego Od dnia 1 marca 2017 r., zgodnie z art. 85y ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.), wniosek do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD) składa dyrektor szkoły1 tylko w przypadku jeżeli: ustalił za […]

29 marca 2017

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty do rodziców

Szanowni Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, Odpowiadając na liczne pytania Państwa, wyrażające obawy o bezpieczeństwo dzieci w dniu 31 marca 2017 r. w związku z zapowiadanym przez ZNP strajkiem nauczycieli, związanym z niewypełnianiem przez nich obowiązków służbowych, pragnę Państwa poinformować, że dokładam wszelkich starań, aby dzieci były bezpieczne. Przypomniałam w komunikacie do zarządzających przedszkolami […]

21 marca 2017

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – formularz nr 1 II. Ewentualne opłaty: Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Kuratorium Oświaty w Krakowie ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Kuratorium Oświaty w Krakowie zastrzega sobie […]

21 marca 2017

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego – formularz nr 1 II. Ewentualne opłaty: Kuratorium Oświaty w Krakowie może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość […]