28 stycznia 2019

Monitorowanie organizacji kształcenia uczniów według indywidualnego programu lub toku nauki

Szanowni Państwo, zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej w Państwa szkołach w roku szkolnym 2018/2019 prowadzone będzie monitorowanie organizacji kształcenia uczniów według indywidualnego programu lub toku nauki

12 października 2018

Ankieta dotycząca współpracy z rodzicami uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Uprzejmie prosimy o wypełnienie w terminie do 16 października 2018 r. ankiety dotyczącej współpracy z rodzicami uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Ankieta dostępna jest w Panelu dyrektora.

10 października 2018

Nadanie imienia Powiatowemu Zespołowi Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu

Dzień 8 października 2018 r. stał się historyczną datą dla Powiatowego Zespołu Nr 2 w Oświęcimiu. Podczas Jubileuszu 70. rocznicy powstania Technikum i 35- lecia Szkoły Mistrzostwa Sportowego miało miejsce nadanie Szkole imienia Ignacego Łukasiewicza.

4 października 2018

List MEN w sprawie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży

W związku z napływającymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej sygnałami i wątpliwościami, uprzejmie przypominam, że w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych.

21 sierpnia 2018

Prowadzenie przez szkoły działań w celu przeciwdziałania narkomanii

25 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy znowelizowanego rozporządzenia w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach oświatowych działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. Przepisy zmienionego rozporządzenia zostały uzupełnione o regulacje podkreślające konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na zagrożenia związane z używaniem nowych substancji psychoaktywnych i środków zastępczych tzw. dopalaczy.

15 czerwca 2018

Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych – programy i wzorcowe rozwiązania organizacyjne przygotowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji

Przykładowe programy preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego dla systemu oświaty, a także wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego opracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

8 czerwca 2018

Wydawanie świadectw dla klas V i VI szkoły podstawowej, dotychczasowego gimnazjum i dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej

Z dniem 19 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 939), zwane dalej „rozporządzeniem”.

5 czerwca 2018

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2018 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2018 r.