4 maja 2021

PILNE! Stypendia i zasiłki szkolne I-VI 2021 r. – korekta weryfikacji danych

                                                   Kraków, dnia 4 maja 2021 r.

ZFK.3146.1.13.2021.WŹ

 

Szanowni Państwo
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin
województwa małopolskiego
/wszyscy/

 

Uprzejmie informuję, że w związku z przedłużającym się stanem pandemii, która ma negatywny wpływ na sytuację materialną rodzin, Ministerstwo Edukacji i Nauki wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów podjęło działania w celu zwiększenia środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od stycznia 2021 r. (pismo DWEW-WWR.419.1.2021.KK z dnia 30 kwietnia 2021 r.).

W związku powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o ponowną weryfikację danych, według realnego zapotrzebowania na środki na stypendia i zasiłki szkolne w okresie styczeń – czerwiec 2021 roku oraz podanie kwoty środków własnych zaplanowanych na realizację zadania zgodnie z art. 70 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych ( tabela nr 2).

Dane (tabela nr 2) o zweryfikowanym zapotrzebowaniu na środki proszę  przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2021 r.  wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail: wladyslawa.wozniak@kuratorium.krakow.pl . Gminy, które nie będą wnioskowały o dodatkowe środki uprzejmie proszę, aby przesłały pisemną informację zwrotną w tym zakresie.

Jednocześnie informuję, że w przypadku gminy, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest równy lub niższy od 40% wskaźnika dochodów podatkowych dla gmin, kwota dotacji nie może przekroczyć 95% kwoty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielonych w roku budżetowym przez gminę, pod warunkiem, że kwota stypendiów i zasiłków szkolnych przekazana uczniom i uczestnikom zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w roku budżetowym będzie nie mniejsza niż 95% kwoty naliczonej dotacji gminie..

W przypadku gminy, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest równy lub niższy od 75% i wyższy od 40% wskaźnika dochodów podatkowych dla gmin, kwota dotacji nie może przekroczyć 90% kwoty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielonych w roku budżetowym przez gminę, pod warunkiem, że kwota stypendiów i zasiłków szkolnych przekazana uczniom i uczestnikom zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w roku budżetowym będzie nie mniejsza niż 95% kwoty naliczonej dotacji gminie.

 

 

                                                                                                            Małopolski Kurator Oświaty

                                                                                                             Barbara Nowak

 

 

 

 

 

 

Załączniki