26 czerwca 2018

Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018 – konferencja prasowa Małopolskiego Kuratora Oświaty w Zakliczynie

W czwartek 21 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie odbyła się konferencja prasowa Małopolskiego Kuratora Oświaty z udziałem Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn, przedstawicieli wojewódzkich służb, inspekcji i straży oraz przedstawicieli rodziców.

Przedmiotem konferencji były zmiany w roku szkolnym 2017/2018, podsumowanie działalności organu nadzoru pedagogicznego, współpracy z samorządami oraz kwestie dalszych działań Koalicji dla Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży.

W konferencji udział wzięli:

 • Małopolski Kurator Oświaty – Barbara Nowak,
 • Małopolski v-ce Kurator Oświaty – Halina Cimer
 • Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn – Dawid Chrobak,
 • Kierownik Oddziału Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Procesów Nauczania, Sekcja Higieny Żywności, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie – Piotr Pokrzywa,
 • Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego – Paweł Kucharczyk,
 • Z-ca Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie – Witold Ślęzak,
 • Nadleśniczy Nadleśnictwa Gorlice – Józef Legutko,
 • Z-ca Komendanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie – Maciej Wolański,
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Lanckorońskich – Józef Gwiżdż,
 • Przedstawiciele Rady Rodziców.

Rok szkolny 2017/2018 jest pierwszym, w którym zaczęła obowiązywać reforma edukacji. W województwie małopolskim prawie 600 tys. uczniów i z ponad 5000 szkół rozpoczyna ferie letnie. W tym roku szkolnym to właśnie 22 czerwca kończą się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

W dniu 5 lutego 2018 roku podpisano Deklarację utworzenia Koalicji dla Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży przy Małopolskim Kuratorze Oświaty. W skład koalicji weszli: Małopolski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Krakowa, Małopolski Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Komendant Wojewódzki Policji i Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu, Dyrektor Oddziału Terenowego TVP i Prezes Radia Kraków, a także dyrektorzy szkół.

Działania koalicji to min.:

 • Bezpieczny wypoczynek;
 • Lżejszy tornister;
 • Stop dopalaczom.

Zmiany w roku szkolnym 2017/2018

 1. Nowa podstawa programowa. Od 1 września 2017 r. zaczęła obowiązywać nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego m.in. w przedszkolach, klasach: I, IV i VII szkoły podstawowej; szkołach podstawowych, w branżowej szkole I stopnia.
 2. Subwencja na 6-latki w przedszkolu. Od 2017 r. subwencją oświatową zostały objęte dzieci 6-letnie w przedszkolach. Edukacja dzieci 6-letnich w przedszkolach publicznych jest bezpłatna dla rodziców. Gmina otrzymuje z budżetu państwa subwencję na każdego sześciolatka w przedszkolu kwotę w wysokości około 4,3 tys. zł średnio na dziecko. Rodzice opłacają jedynie wyżywienie. Łącznie samorządy otrzymały dodatkowo na ten cel subwencję w roku 2017 w kwocie w 2017 – 1,429 mld zł, w 2018 – 1,612 mld zł.
 3. Bezpłatny dostęp do podręczników. Bezpłatne książki, ćwiczenia, materiały edukacyjne przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymają wszyscy uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej oraz w okresie przejściowym, w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 uczniowie klas gimnazjalnych. W 2018 r. z budżetu przeznaczyliśmy na ten cel 404 mln zł.
 4. Wsparcie dla samorządów. Zapewniliśmy samorządom adekwatne środki na wdrażanie reformy oświaty. W subwencji oświatowej na rok 2017 uwzględniliśmy dodatkowo 313 mln zł dla samorządów na dostosowanie szkół do reformy, m.in. na wyposażenie pracowni, zakup krzeseł, ławek, modernizację toalet. Samorządy otrzymały w 2017 r. prawie 177 mln zł z rezerwy 0,4% na doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, a także pomieszczeń do nauki, remonty sanitariatów, zakup ławek, krzeseł, odprawy dla nauczycieli oraz wyposażenie nowych szkół, usuwanie skutków zdarzeń losowych i wzrost zadań szkolnych. Ponadto subwencja oświatowa wzrosła w stosunku do roku 2016 o 413 mln zł. Wzrost ten pokrył waloryzację wynagrodzeń nauczycieli.
 5. Pieniądze na pracownie przyrodnicze. Realizując postulat samorządowców i dyrektorów szkół, MEN utworzyło nowe kryterium podziału rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok. Samorządy mogą już składać wnioski do MEN o przyznanie dofinansowania na zakup do szkół podstawowych pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka). W tym roku planujemy przeznaczyć na ten cel ok. 80 mln zł z rezerwy 0,4%. Program dofinansowania wyposażenia pracowni przedmiotowych jest zaplanowany na 4 lata. W sumie przekażemy samorządom ok. 320 mln zł.
 6. Wspieramy małe szkoły. Zwiększyliśmy subwencję dla małych szkół od 2018 r. o 11 proc. Łącznie na małe szkoły na 2018 r. naliczono kwotę subwencji w wysokości 214 mln zł, średnio na ucznia takiej szkoły daje to dodatkowe środki w wysokości 1 164 zł. Szkoła, w której na przykład kształci się 84 uczniów (w siedmioklasowej szkole podstawowej) z tego tytułu, że spełnia wymogi definicji małej szkoły otrzymuje dodatkowe środki w wysokość prawie 100 tys. zł.
 7. Nauczyciele. W porównaniu do ubiegłego roku o 17 768 wzrosła liczba etatów nauczycieli w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach oraz placówkach. W roku szkolnym 2016/2017 było 673 323 etatów, zaś w bieżącym roku szkolnym jest ich 691 000. To o 17 768 etatów więcej. Wzrosła również liczba nauczycieli, która obecnie wynosi 694 636, czyli o 10 139 więcej niż rok wcześniej. Od kwietnia 2018 r. nastąpił wzrost płac o 5,35%.
 8. Zmieniamy szkolnictwo zawodowe – szkoły branżowe. Odbudowa kształcenia zawodowego jest jednym z kluczowych celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, sprzyjających kreowaniu klimatu inwestycyjnego w regionie, wzmocnieniu społecznej odpowiedzialności biznesu, a także zapewnieniu nowoczesnych kadr dla polskiej gospodarki. Warunkiem rozwoju szkolnictwa branżowego i technicznego jest ścisła współpraca ministerstw, szkół, samorządów oraz pracodawców, którzy muszą być obecni na każdym etapie procesu kształcenia zawodowego, a także egzaminowania.
 9. Dbamy o uczniów z niepełnosprawnościami. Nie wykluczenie, a edukacja włączająca. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ma mieć wsparcie w szkole dostosowane do swoich potrzeb.
 10. „Aktywna Tablica”. Wprowadziliśmy rządowy program, dzięki któremu w ciągu najbliższych 3 lat (2017-2019) wyposażymy szkoły w urządzenia multimedialne zastępujące tradycyjne tablice w klasach lekcyjnych. Zapewnimy szkołom niezbędną infrastrukturę w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultra krótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych). Na program przewidziano łączną kwotę 224 mln zł. W województwie małopolskim z programu Aktywna Tablica skorzystało 975 szkół w kwocie ponad 13 mln złotych.
 11. „Dobry start”. To 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom i inwestycja w edukację polskich dzieci. Pomoc może trafić do ponad 4,6 mln uczniów. Wnioski można złożyć już od 1 lipca br. W poniedziałek 11 czerwca 2018 roku w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim o programie mówili: Pan Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak oraz Pan Jacek Kowalczyk, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. W Małopolsce program obejmie około 417 tys. dzieci.

Bezpieczne wakacje 2018

Przed rozpoczęciem wakacji Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do zapoznania się  z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” oraz sprawdzenia wiarygodności organizatora  za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.wypoczynek.men.gov.pl.

W bazie wypoczynku znajdują się wszystkie legalnie organizowane w kraju i za granicą obozy, kolonie, półkolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku.

Przydatne serwisy internetowe poświęcone bezpiecznemu wypoczynkowi:

 • W serwisie www.bezpiecznyautobus.gov.pl, wpisując numer rejestracyjny pojazdu, można otrzymać bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje, ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.
 • Warto odwiedzić stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą” www.polakzagranica.msz.gov.pl, gdzie znajduje się bezpłatna aplikacja iPolak – niezbędnik w podróży. Aplikacja zawiera aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ.
 • Rejestracja podróży zagranicznej przez bezpłatny serwis „Odyseusz” www.odyseusz.msz.gov.pl. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie osoby na terenie danego państwa, a w razie sytuacji kryzysowych mogła udzielić szybkiej i skutecznej pomocy.
 • Zaleca się organizatorom wypoczynku letniego, kierownikom wycieczek, wychowawcom i opiekunom dzieci i młodzieży, aby mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało informację o bezpiecznym spędzeniu czasu podczas wakacji, m.in. program „Kręci mnie bezpieczeństwo” dostępny na stronie: www.mswia.gov.pl.
 • Warto również zapoznać się z poradnikami MSWiA dotyczącymi zagrożeń terrorystycznych czy związanych z klęskami żywiołowymi i złymi warunkami pogodowymi: www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo

 

Numery alarmowe

112 Numer alarmowy (pogotowie, policja, straż pożarna)
800 12 12 12 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
801 199 990 Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania
601 100 300 Numery ratunkowe w górach
601 100 100 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Do pobrania: