6 października 2021

Profilaktyka próchnicy zębów dla młodzieży – program edukacyjno-profilaktyczny Ministerstwa Zdrowia

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych

województwa małopolskiego

 

Zachęcamy Państwa Dyrektorów, aby zgłaszać szkoły do udziału w programie profilaktycznym, którego celem jest działalność na rzecz wzrostu wiedzy młodzieży w wieku od 15 do 19 lat na temat zasad profilaktyki próchnicy zębów.

Szczegóły w poniższej informacji przekazanej przez Ministerstwo Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia informuje o realizacji projektów w konkursie pn. Profilaktyka próchnicy zębów dla młodzieży, nr POWR.05.01.00-IP.05-00-017/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia. Projekty realizowane są w województwach: mazowieckim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, lubuskim, podkarpackim, małopolskim i świętokrzyskim.

Przedmiotem konkursu jest wdrożenie na terenie kraju Programu edukacyjno-profilaktycznego w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży (Program). Celem Programu jest wzrost wiedzy młodzieży w wieku 15-19 lat w zakresie zasad profilaktyki próchnicy zębów.

Ponadto, Program zakłada wzrost poziomu wiedzy młodzieży w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej, w zakresie właściwych nawyków żywieniowych, diety oraz stylu życia jako elementów wpływających na zdrowe zęby oraz wczesnej identyfikacji próchnicy, poprzez przeprowadzenie badania stomatologicznego. Realizacja programu profilaktycznego będzie polegać na prowadzeniu działań edukacyjnych (planowane jest opracowanie materiałów edukacyjnych, prowadzenie strony internetowej oraz przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych) oraz na realizacji badań lekarskich stomatologicznych z instruktażem higieny jamy ustnej w celu określenia planu leczenia.

Wsparcie edukacyjne w pierwszej kolejności zostanie skierowane do uczniów szkół branżowych oraz techników i szkół specjalnych przysposabiających do pracy. W przypadku problemów z pozyskaniem grupy docelowej działania będą mogły być skierowane do uczniów liceów ogólnokształcących oraz ogólnokształcących szkół artystycznych dających uprawnienia zawodowe. Połowa osób objętych wsparciem edukacyjnym powinna zamieszkiwać obszary wiejskie lub miasta do 20 tys. osób, gdzie dostęp do opieki stomatologicznej jest mniejszy.

Połowa osób objętych wsparciem edukacyjnym powinna zamieszkiwać obszary wiejskie lub miasta do 20 tys. osób, gdzie dostęp do opieki stomatologicznej jest mniejszy.

Badania powinny zostać zaproponowane w pierwszej kolejności osobom zamieszkującym obszary wiejskie lub miasta do 20 tys. osób. W przypadku braku zgłoszeń z tych terenów możliwe jest objęcie działaniami osoby spoza ww. obszarów.

W ramach przedmiotowego konkursu do dofinansowania skierowano projekty realizowane przez następujących Beneficjentów:

Zachęcamy raz jeszcze dyrektorów szkół ponadpodstawowych wskazanych wyżej do nawiązania kontaktu z odpowiednim podmiotem realizującym Program i zgłaszania szkół do Programu, co skutkować będzie poprawą stanu zdrowia oraz ugruntowaniem wiedzy na temat zdrowia jamy ustnej wśród młodzieży w Polsce.