22 sierpnia 2019

Projekt „AS: aktywnie – społecznie”

Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza osoby młode w wieku 15-29 lat do udziału w Projekcie „AS: aktywnie-społecznie” Program jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, I. Oś Priorytetowa: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.

Projekt dąży do rozwoju kompetencji społecznych zwiększających możliwość skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób młodych, których kompetencje wymagają poprawy. Projekt wzmacnia kompetencje w postaci wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych na obecnym rynku pracy, a tym samym zapewnia wartość dodaną dla rynku pracy – spójność społeczną i aktywne obywatelstwo.

Więcej na www.aktywnie-spolecznie.kolping.pl