3 września 2019

Projekty o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym realizowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną

W Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, podczas którego przedstawiono projekty o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym realizowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

  1. Podsumowano dotychczasowe funkcjonowanie Ogólnopolskiego Programu pt. „Trzymaj formę”. Jego głównym celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Program „Trzymaj Formę” powstał w 2006 roku z inicjatywy Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców. Patronat honorowy nad Programem objęli: Minister Zdrowia, Minister Edukacji Narodowej, Minister Sportu i Turystyki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Realizacja Programu oparta jest na metodzie projektu, dzięki której uczniowie wspólnie z nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym opracowują najlepsze i najciekawsze metody propagowania zasad zdrowego stylu życia zarówno w szkole jak i w rodzinach. Więcej o Programie https://gis.gov.pl/kategoria/oswiata/edukacja/programy-edukacyjne/
  2. W zakresie dbania o bezpieczeństwo żywności i żywienia w szkole Państwowa Inspekcja Sanitarna dokonała w roku 2018 kontroli 1789 sklepików i kiosków szkolnych oraz 7270 stołówek w jednostkach systemu oświaty. W 125 sklepikach stwierdzono sprzedaż produktów niespełniających wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia, a stołówkach szkolnych  nieprawidłowości dotyczyły głownie: braku warzyw i owoców w posiłkach, mleka lub przetworów mlecznych, stosowania cukru i substancji słodzących do słodzenia napojów, zbyt rzadkiego podawania ryb, serwowania więcej niż raz w tygodniu potraw smażonych, stosowania koncentratów spożywczych, zbyt małego udziału w diecie produktów zbożowych.
    Bardzo istotne jest, aby Dyrektorzy szkół i przedszkoli zwracali uwagę na to w jaki sposób prowadzone jest żywienie dzieci, czy spełnia ono wymagania ww. przepisów, a także czy przedsiębiorca, który to żywienie prowadzi jest nadzorowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W 2016 r. wprowadzone zostały przez Ministra Zdrowia przepisy w celu wzmocnienia ochrony zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, poprzez ograniczenie spożycia żywności zawierającej znaczne ilości składników tj. cukier, tłuszcz i sód oraz promowania zasad racjonalnego żywienia i zwiększenia spożycia owoców i warzyw a także żywności bogatej w wapń. Przepisy te dotyczą zarówno stołówek jak również sklepików i kiosków działających w tego typu placówkach.
  3. Podsumowano Konkurs dla nauczycieli 4 województw na konspekt lekcji poświęcony problematyce chorób zakaźnych. W konkursie wyłoniono 15 scenariuszy, które zostaną wydane w formie darmowej publikacji ebook, dostępnej na stronach GIS oraz Zaszczep się wiedzą w listopadzie 2019 r. Przewidziano też tradycyjną publikację w Wydawnictwie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
  4. Pakiet informacyjno-edukacyjny pt. „Nowe narkotyki -czym są i jak działają”. Celem przygotowania pakietu jest wyposażenie kierownictwa, kadry pedagogicznej i pracowników szkół i placówek systemu oświaty w wiedzę umożliwiającą rozpoznanie zagrożeń związanych z nowymi narkotykami, zwłaszcza w aspekcie skutków dla zdrowia somatycznego i psychicznego, funkcjonowania w społeczeństwie, umiejętność identyfikacji zachowań uczniów, które mogą wskazywać na używanie nowych narkotyków, umiejętność reagowania i podejmowania właściwych działań w sytuacjach z udziałem dzieci znajdujących się pod wpływem tych substancji oraz w wiedzę nt. wspierania czynników chroniących oraz ograniczania zachowań ryzykownych młodzieży. Więcej informacji na https://gis.gov.pl/dopalacze/
  5. Podkreślono wagę informowania rodziców o najważniejszych zagrożeniach w kontekście zdrowia uczniów wskazując na : wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie odry i szczepień ochronnych, wspólny list Komendanta Głównego Policji i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie nowych przepisów odnośnie nowych narkotyków, czy wspólny list Komendanta Głównego Policji i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie nowych narkotyków i zagrożeń przed wakacjami.

 

Ponadto informujemy, że w  każdym z województw działa wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna, której podlegają stacje powiatowe, które zapraszają wszystkie zainteresowane jednostki do współpracy.

Ponadto zachęcamy Państwa do odwiedzania strony  https://gis.gov.pl/ oraz  profilu na portalu Facebook.

Opracowano na podstawie materiałów z GIS