30 sierpnia 2017

Przechodzenie ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu

W dniu 17 sierpnia 2017 r. ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. poz. 1546), które wchodzi w życie 1 września 2017 r.

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i przypadki przechodzenia uczniów między szkołami różnych typów albo szkół tego samego typu, a także przypadki w których:

  • uczeń nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej i może być przyjęty do klasy programowo wyższej odpowiedniego typu szkoły,
  • uczeń jest obowiązany uzupełnić różnice programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale szkoły do której przechodzi na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących te zajęcia,
  • dyrektor zapewnia uczniowi warunki do zrealizowania do końca danego etapu edukacyjnego treści tych zajęć, których uczeń nie zrealizował w szkole z której przechodzi, a które zakończyły się w szkole do której przyszedł,
  • należy przeprowadzić dla ucznia egzamin lub egzaminy klasyfikacyjne, w tym egzaminy z języka obcego nowożytnego.

Z dniem 31 sierpnia 2017 r. straci moc wydane na podstawie art. 20zh ust. 4 ustawy o systemie oświaty Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. poz. 1248).

W odniesieniu do uczniów gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych oraz klas gimnazjów i klas zasadniczych szkół zawodowych funkcjonujących w innych szkołach w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 mają zastosowanie przepisy dotychczasowego rozporządzenia.