12 marca 2021

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora oraz powierzenie lub przedłużenie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora w okresie pandemii COVID-19

Informacja dotycząca dokumentów wymaganych przy wydawaniu przez Małopolskiego Kuratora Oświaty opinii w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty oraz powierzenia lub przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora na podstawie § 11ha ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), dalej „rozporządzenie”.

  1. Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora na podstawie § 11ha ust. 1 pkt 1 rozporządzenia

Osoba przewidziana do zastosowania procedury przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora winna spełniać łącznie wszystkie wymogi określone przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 ze zm.), w tym m.in. wymóg posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy, uzyskanej w okresie ostatnich pięciu lat pracy przed powierzeniem tego stanowiska czy też nie toczenia się przeciwko niej postępowania dyscyplinarnego. Wymienione wyżej rozporządzenie dotyczy wymagań niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora, które powinny znaleźć zastosowanie niezależnie od tego, w jaki sposób doszło do powierzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty.

Należy podkreślić, że zgodnie z § 11ha ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w przypadku osoby, której uprzednio przedłużono powierzenie stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty na podstawie § 11h ust. 1a pkt 1 ww. rozporządzenia, tj. do 31 sierpnia 2021 r., łączny okres przedłużenia powierzenia tego stanowiska nie może być dłuższy niż pięć lat szkolnych.

Wobec powyższego, w celu wydania opinii przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty, organ prowadzący powinien przedłożyć następujące dokumenty:

  • wniosek wraz z uzasadnieniem i informacją: od kiedy dyrektor pełni funkcję, planowany okres przedłużenia powierzenia stanowiska oraz czy uprzednio zastosowano wobec niego przedłużenie powierzenia stanowiska na podstawie § 11h ust. 1a pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  • uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków określonych w § 1 rozporządzenia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r. poz. 1597 ze zm.).

2. Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora i przedłużenie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora na podstawie § 11ha ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia

W celu wydania opinii przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora wicedyrektorowi, a w jednostce w której nie ma wicedyrektora – nauczycielowi tej jednostki oraz przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora, organ prowadzący powinien przedłożyć następujące dokumenty:

  • wniosek wraz z uzasadnieniem i informacją o planowanym okresie powierzenia lub przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora,
  • uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata,
  • uwierzytelniona kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego.

Wnioski organów prowadzących, w tym z terenu delegatur Kuratorium Oświaty w Krakowie, należy przesyłać bezpośrednio do Małopolskiego Kuratora Oświaty na adres: ul. Szlak 73, 31-153 Kraków.