10 października 2017

Przesyłanie informacji o zawieszeniu nauczyciela lub dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek,
Organy prowadzące szkoły i placówki
województwa małopolskiego

 

Przypominam, iż w myśl zapisów art. 85z ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2215 ze zm.) od dnia 1 stycznia 2017 r. dyrektorzy szkół i organy prowadzące szkoły zobowiązane są do niezwłocznego przesłania informacji o zawieszeniu nauczyciela lub dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych. Przesłanie informacji o zawieszeniu do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych należy dokonać za pośrednictwem właściwej komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji. W województwie małopolskim jest nią Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Małopolskim (adres: ul. Szlak 73, 31-153 Kraków). Przesyłana informacja ma zawierać dane, o których jest mowa w art. 85w ust. 2 pkt 1 i 7 ww. ustawy. Należy zgłaszać tylko zawieszenia dokonane przez dyrektora szkoły lub organ prowadzący po dniu 1 stycznia 2017 r.

Bożena Walczak
Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli
przy Wojewodzie Małopolskim