2 sierpnia 2017

Publiczna placówka kształcenia ustawicznego, publiczna placówka kształcenia praktycznego, publiczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego

Ukazało się Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego  (Dz. U. poz. 1451), które wejdzie w życie z dniem 1 września 2017 r.

Zgodnie z art. 368 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) z dniem wejścia w życie wyżej wymienionego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego (Dz. U. Nr 132, poz. 1226).

Podstawowym zadaniem wynikającym z § 3 nowego rozporządzenia jest dostosowanie statutów tych placówek do wymogów określonych w rozporządzeniu. Termin dostosowania statutów upływa z dniem 30 listopada 2017 r.

Z treści rozporządzenia wynika, że w stosunku do: centrum kształcenia ustawicznego, centrum kształcenia praktycznego oraz ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego rada pedagogiczna jest obowiązana przygotować nowelizację statutu i projekt zmian przedłożyć radzie tych placówek. W przypadku, gdy w placówkach nie działają rady placówek, zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian i uchwala te zmiany (uchwała rady pedagogicznej w sprawie nowelizacji statutu).

Celem przygotowania zmian w statucie należy dokonać analizy porównawczej ramowych statutów, np. „ramowego statutu publicznej placówki kształcenia ustawicznego” (nowe rozporządzenie) i „ramowego statutu publicznego centrum kształcenia ustawicznego” (rozporządzenie dotychczasowe).

Z analizy porównawczej wynika, że zakres zapisów statutowych zasadniczo określa te same zagadnienia z wyjątkiem:

  • określenia celów i zadań centrum wynikających z przepisów prawa (poprzednio nie wskazano takiego warunku),
  • obowiązku wskazania organów centrum oraz ich szczegółowych kompetencji,
  • organizacji biblioteki centrum (poprzednio szczegółowej organizacji biblioteki) i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami centrum,
  • rodzaje nagród dla słuchaczy i warunki przyznawania tych nagród (poprzednio tylko rodzaje nagród),
  • szczegółowych zasad rekrutacji słuchaczy do szkół wchodzących w skład centrum, z uwzględnieniem odrębnych przepisów, które nie są wymagane, gdyż zasady rekrutacji określają przepisy Rozdziału 6 ustawy Prawo oświatowe.

W związku z powyższym statut należy z obowiązku ustawowego znowelizować co najmniej w zakresie wskazanym wyżej oraz w zakresie potrzeb wynikających z doświadczeń własnych. W przypadku zapisów dotyczących szczegółowych zasad rekrutacji należy je uchylić lub zastąpić zapisem informacyjnym, np. „Zasady, kryteria i tryb przyjmowania słuchaczy do szkoły (…..) określają przepisy ustawy Prawo oświatowe”.

W przypadku zapisów dotyczących szkół wchodzących w skład centrum zmiany należy dokonać z zastosowaniem przepisów art. 98 ustawy Prawo oświatowe, a w przypadku szkoły branżowej I stopnia powstałej z przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej, rada pedagogiczna jest obowiązana przygotować nowy statut (statut branżowej szkoły I stopnia), który będzie zawierał zapisy dotyczące zasadniczej szkoły zawodowej. Przygotowany statut branżowej szkoły I stopnia należy przedłożyć organowi prowadzącemu, celem nadania tego statutu.

Stary

Nowy

Nazwa centrum, w tym:

·  numer porządkowy wyrażony cyfrą arabską,

·  imię centrum,

·  oznaczenie siedziby

Nazwa centrum w tym:

·  numer porządkowy wyrażony cyfrą arabską,

·  imię centrum,

·  nazwę miejscowości, w której ma siedzibę centrum

Nazwa filii Nazwa filii
Cele i zadania centrum Cele i zadania centrum wynikające z przepisów prawa
Sposób wykonywania zadań, z uwzględnieniem współdziałania ze szkołami i innymi podmiotami, na rzecz którym centrum wykonuje zadania lub z którymi współpracuje Sposób wykonywania zadań, z uwzględnieniem współdziałania ze szkołami i innymi podmiotami, na rzecz którym centrum wykonuje zadania lub z którymi współpracuje
Szczegółowe kompetencje organów Organy centrum oraz ich szczegółowe kompetencje
Zasady współdziałania organów centrum oraz sposób rozwiązywania sporów między organami Zasady współdziałania organów centrum oraz sposób rozwiązywania sporów między organami
Określenie spraw, w których rada pedagogiczna, wykonując zadania rady centrum, zasięga opinii samorządu słuchaczy Określenie spraw, w których rada pedagogiczna, wykonując zadania rady centrum, zasięga opinii samorządu słuchaczy
Organizacja centrum, z uwzględnieniem możliwości tworzenia pracowni, laboratoriów, warsztatów i innych komórek organizacyjnych Organizacja centrum, z uwzględnieniem możliwości tworzenia pracowni, laboratoriów, warsztatów i innych komórek organizacyjnych
Szczegółowa organizacja biblioteki centrum i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami centrum Organizacja biblioteki centrum i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami centrum
Warunki korzystania z biblioteki przez uczniów, słuchaczy, młodocianych pracowników, nauczycieli i innych pracowników centrum, a także przez inne osoby Warunki korzystania z biblioteki przez uczniów, słuchaczy, młodocianych pracowników, nauczycieli i innych pracowników centrum, a także przez inne osoby
Informacja o arkuszu organizacji centrum Informacja o arkuszu organizacji centrum
Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników
Stanowiska kierownicze i zadania osób pełniących te funkcje Stanowiska kierownicze i zadania osób pełniących te funkcje
Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec słuchaczy oraz tryb odwoływania się od kary Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania słuchaczom
Rodzaje kar stosowanych wobec słuchaczy oraz tryb odwoływania się od kary
Prawa słuchaczy, z uwzględnieniem trybu składania skarg w przypadku naruszenia praw słuchacza Prawa słuchaczy, z uwzględnieniem trybu składania skarg w przypadku naruszenia praw słuchacza
Obowiązki słuchacza Obowiązki słuchacza
Przypadki w których rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważaniającą dyrektora centrum do skreślenia słuchacz z listy słuchaczy Przypadki w których rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważaniającą dyrektora centrum do skreślenia słuchacz z listy słuchaczy
Warunki pobytu w centrum zapewniające słuchaczy z list słuchaczy Warunki pobytu w centrum zapewniające słuchaczy z list słuchaczy
Szczegółowe zasady rekrutacji słuchaczy do szkół wchodzących w skład centrum, z uwzględnieniem odrębnych przepisów
W odniesieniu do szkół wchodzących w skład centrum uwzględnia się przepisy ramowego statutu odpowiedniego typu szkoły publicznej W odniesieniu do szkół wchodzących w skład centrum uwzględnia się przepisy ramowego statutu odpowiedniego typu szkoły publicznej
Inne: używanie pieczęci urzędowej, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji, zasady gospodarki finansowej Inne: używanie pieczęci urzędowej, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji, zasady gospodarki finansowej