18 września 2017

Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa małopolskiego

W związku z licznymi pytaniami w sprawie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego przypominamy, że zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe szkoły, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, są obowiązane do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Obowiązkowy wymiar zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych wynosi 4 godziny lekcyjne, a dla uczniów szkół ponadpodstawowych – 3 godziny lekcyjne, w ciągu tygodnia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz.U. poz. 1322), które weszło w życie z dniem 1 września 2017 r, obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego  są realizowane w formie zajęć klasowo-lekcyjnych oraz zajęć do wyboru przez uczniów. Zajęcia klasowo-lekcyjne są realizowane w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo w szkołach podstawowych i 1 godzina lekcyjna tygodniowo w szkołach ponadpodstawowych. Oznacza to, że szkoła może realizować zajęcia do wyboru przez uczniów jako dwie godziny zajęć w tygodniu, jako jedną godzinę lub wcale. Przygotowanie i przedstawienie propozycji zajęć do wyboru jest zadaniem dyrektora szkoły (§ 4. ust. 1 Rozporządzenia), który przy ustalaniu propozycji powinien uwzględnić potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w  danym sporcie lub aktywności fizycznej, uwarunkowania lokalne, miejsce zamieszkania uczniów, tradycje sportowe środowiska lub szkoły oraz możliwości kadrowe. Zajęcia proponowane przez dyrektora szkoły podlegają uzgodnieniu z  organem prowadzącym i zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę rodziców. Wyboru zajęć, spośród zaproponowanych, dokonują uczniowie (w przypadku uczniów niepełnoletnich za zgodą rodziców). Zajęcia do wyboru są organizowane przez szkołę i prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego (może je prowadzić inny nauczyciel niż nauczyciel prowadzący zajęcia klasowo-lekcyjne). Nie ma zatem możliwości realizowania jednej czy dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w formie, która nie jest organizowana przez szkołę.

W szkołach funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) do czasu zakończenia kształcenia zachowuje moc dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9  sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego zgodnie z art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60). W kwestii zobowiązania tych szkół do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego ma natomiast zastosowanie art. 13a ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

Przypominamy jednocześnie, że każdy uczeń szczególnie uzdolniony, również sportowo, ma możliwość kształcenia się według systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, jeśli po spełnieniu określonych warunków uzyska zezwolenie dyrektora szkoły na indywidualny program lub tok nauki. Takie przypadki reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. poz. 1569).