17 grudnia 2018

Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe otrzymanej w 2018 roku

Kraków, dnia 17 grudnia 2018 r.

ZFK.3146.3.244.2018.KU

 

Szanowni Państwo,
Marszałek Województwa,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
Województwa Małopolskiego

 

Kuratorium Oświaty w Krakowie przypomina o obowiązku rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2018 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku – zgodnie z postanowieniami art. 59 ust. 1- 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U. z dnia 27 października 2017 r., poz. 2203).

Zgodnie z zapisem §7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 655), rozliczenie wykorzystania dotacji celowej jest sporządzane przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2018 roku na formularzach, których wzory stanowią załączniki nr 8 i 9 do niniejszego rozporządzenia.

Ponadto do sprawozdania należy dołączyć wypełnione załączniki nr 1 – 3 do niniejszego pisma. Szczególną uwagę należy zwrócić na rozliczenie i zwrot środków zgodnie z przyznanymi decyzjami. Ważne jest, aby prawidłowo rozliczyć zwrot środków z decyzji FK nr 211 (załącznik nr 1 do niniejszego pisma) oraz z decyzji FK nr 376 (załącznik nr 2 do niniejszego pisma). Załączniki te są edytowalne w kolumnach 4 – 6, 8 – 9, 12 – 13. Pozostałe kolumny wyliczają się automatycznie.

Koszt obsługi zadania zgodnie z art. 55 pkt. 9 wynosi 1% przekazanej kwoty dotacji.

Zwrotu kwot dotacji, zgodnego z przedłożonym rozliczeniem wniosków o udzielenie dotacji,  należy dokonywać na konto bankowe Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o numerze 32 1010 1270 0011 1122 3000 0000.

W opisie przelewu należy podać klasyfikację budżetową, numer zadania w obszarze budżetu zadaniowego, pełną lub skróconą nazwę zadania, rok oraz numer rezerwy/nr FK. Numer rezerwy/nr FK został podany w tytule przelewu środków przedmiotowej dotacji, które wpłynęły z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie do poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, jak również w treści zawiadomienia Wojewody Małopolskiego w sprawie zmian w planie dotacji celowej na 2018 rok.

Potwierdzenie dokonania przelewu bankowego proszę przesyłać na adres mailowy: marta.kuzniar@kuratorium.krakow.pl

Ponadto Kuratorium Oświaty w Krakowie informuje, iż Platforma on-line zostanie uruchomiona w terminie późniejszym. Niezwłocznie po jej uruchomieniu, informacja o tym  zostanie zamieszczona na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie.

W razie pytań proszę o kontakt z Panią Martą Kuźniar, pod nr tel. 12 448 11 32.

 

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

 

Do pobrania: