1 września 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego

Ukazało się rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Data publikacji: 28 sierpnia 2017 r.

Data wejścia w życie: 1 września 2017 r.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46 poz. 432; z 2003r. Nr 104 poz. 965, Nr 141 poz. 1362; z 2004r. Nr 164 poz. 1716; z 2005r. Nr 142 poz. 1191; z 2006r. Nr 36 poz. 250, Nr 86 poz. 595, Nr 141 poz. 999; z 2010 r. Nr 2 poz. 4; Nr 186 poz. 1245; z 2011 r. Nr 296 poz. 1754; z 2015 r. poz. 408; z 2016 r. poz. 1335)

W nowym rozporządzeniu dostosowano zapisy do obowiązujących od 1 września 2017 r. nowych typów szkół i placówek [§ 1], o których mowa w przepisach Prawa oświatowego.

Zachowano dotychczasowe zasady określania prowadzenia zajęć w ciągu pięciu lub sześciu dni tygodnia oraz ustalania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych jak i dotychczasowe kompetencje rady szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego w zakresie opiniowania:

 • [§ 4 ust. 2] prowadzenia w szkole podstawowej zajęć w ciągu pięciu lub sześciu dni tygodnia, przy zmianowości 2 i więcej, po zaopiniowaniu przez radę szkoły i rady pedagogicznej,
 • [§ 4 ust. 3] organizacji tygodnia pracy w szkołach innych niż szkoła podstawowa, po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także w porozumieniu z podmiotami organizującymi praktyczną naukę zawodu,
 • [§ 5 ust. 1] ustalania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach lub placówkach po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada szkoły lub placówki nie została powołana – rady pedagogicznej, z tym, że w przypadku szkół wymagana jest także opinia rady rodziców i samorządu uczniowskiego (wymiar dodatkowo wolnych dni jest podany w § 5 ust. 1 lit. a – c) i tak dla:
  • szkół podstawowych – do 8 dni,
  • liceów ogólnokształcących i techników – do 10 dni,
  • branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i placówek kształcenia praktycznego – do 6 dni,
 • [§ 5 ust. 5] ustalania w szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych, niezależnie od dni wolnych ustalonych na podstawie § 5 ust. 1 po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkoły lub placówki rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego oraz za zgodą organu prowadzącego pod warunkiem ich odpracowania w wyznaczone soboty.

Dyrektor informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o wolnych dniach w terminie do dnia 30 września, a w szkołach w których odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w terminie do 31 grudnia.

Przy ustalaniu dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018, w związku z § 5 ust. 2 pkt lit. a rozporządzenia, warto zauważyć, że w roku szkolnym 2017/2018 nie przeprowadza się egzaminu ósmoklasisty.

Uwaga.

 1. W porównaniu do dotychczas obowiązującego rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie wyznacza się w placówkach kształcenia ustawicznego.

Nowe rozporządzenie nie obejmuje: gimnazjum, trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.  W stosunku do tych szkół na podstawie art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) stosuje się przepisy dotychczasowego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.). Przepisy te stosuje się także do klas gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu (art. 129 ust. 9 Przepisów wprowadzających).