7 czerwca 2024

Ruszył nabór do Rady Dzieci i Młodzieży przy Rzeczniczce Praw Dziecka

W Dzień Dziecka, 1 czerwca, wystartowała rekrutacja do Rady, która stanie się organem eksperckim dla RPD. – Słuchanie Waszego głosu, korzystanie z Waszych doświadczeń i spostrzeżeń jest dla mnie niezwykle ważne – mówi Monika Horna-Cieślak zachęcając dzieci i młodzież do zgłaszania kandydatur. Nabór potrwa do 15 czerwca.

Rada Dzieci i Młodzieży jest powoływana do życia po raz pierwszy w historii istnienia urzędu Rzecznika Praw Dziecka, czyli od 2000 r. – To wyjątkowy i unikalny organ opiniodawczo-doradczy, w którego skład wejdą dzieci i młodzież. To również szansa na podjęcie aktywności społecznej oraz czynienie dobra na rzecz innych – zachęca Jan Gawroński, społeczny zastępca Rzeczniczki Praw Dziecka.

Nic o Was bez Was

Wyzwania Rady? Inicjowanie kampanii społecznych i projektów edukacyjnych, organizacja Kongresu Dzieci i Młodzieży, podnoszenie świadomości o możliwości samostanowienia dzieci i młodzieży. Do zadań Rady należeć będzie także upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka i sposobach ich ochrony, w tym o uprawnieniach Rzeczniczki Praw Dziecka. Rada będzie mogła inicjować działania RPD na rzecz dzieci i młodzieży, formułować postulaty legislacyjne oraz opiniować projekty aktów prawnych w zakresie zapewnienia właściwego poziomu ochrony praw dziecka w Polsce.

Rada będzie współdziałać z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, organami administracji rządowej, Sejmem i Senatem, samorządem oraz z Młodzieżowymi Radami Gmin, Miast i Powiatów czy Młodzieżowymi Sejmikami Województw.

Zadaniem Rady będzie również opiniowanie wniosków o nadanie szczególnego wyróżnienia, jakim jest Odznaka Honorowa za Zasługi na Rzecz Ochrony Praw Dziecka. – Zależy mi na tym, by to honorowe wyróżnienie w dziedzinie ochrony praw dzieci było przyznawane przy faktycznym udziale młodych osób – podkreśla Monika Horna-Cieślak.

Młodzieżowy ekspert i ekspertka, czyli kto?

Rada ma składać się z dziesięciu ekspertów lub ekspertek powoływanych spośród dzieci i młodzieży. Kadencja każdego z nich trwa rok. Może to być osoba, która ukończyła 7 lat, a na dzień zakończenia naboru nie jest pełnoletnia, wykazuje się działalnością społeczną na rzecz ochrony praw dziecka adekwatną do wieku i stopnia dojrzałości. Chętni powinni przesłać do Biura RPD w formie elektronicznej bądź pisemnej zgłoszenie ze wskazaniem zasięgu swojej działalności, jej pionierskości oraz efektywności. Zgodę na kandydowanie i udział w pracach Rady musi wyrazić rodzic bądź opiekun prawny dziecka.

Głos młodych najważniejszy

Radę tworzą młode osoby dla młodych osób. Taka jest idea i sens – mówi Monika Horna-Cieślak. Opisuje, że w skład komisji oceniającej kandydatów na członków Rady wchodzą wyłącznie ci eksperci Biura RPD, którzy nie ukończyli 18 lat. Komisja swoje oceny przedstawia Rzeczniczce i Społecznemu Rzecznikowi Praw Dziecka. Następnie to już Rada, spośród własnego grona, wyłania przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza. Rada działa na posiedzeniach, poprzez wyznaczone przez siebie zespoły robocze oraz komisje problemowe, poszczególni jej członkowie mogą być również powoływani do określonych zadań. Wydaje uchwały dotyczące rozpatrywanych wniosków i ewentualnych dalszych prac. – To młodzi podejmują decyzję, z jakim problemem czy wyzwaniem chcą się zmierzyć. My, dorośli, nie narzucamy swojej narracji. Jesteśmy natomiast i towarzyszymy osobom młodym – dodaje Rzeczniczka Praw Dziecka.

Formularz zgłoszenia wraz z załącznikami do pobrania na stronie Rzecznika Praw Dziecka.

Plakat informacyjny