10 kwietnia 2019

Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” – zbliża się termin przekazywania danych oraz składania wniosków

Szanowni Państwo,

przypominam, że zbliża się termin przekazywania danych przez szkoły (15 kwietnia 2019 r.) oraz składania wniosków organów prowadzących do wojewody właściwego ze względu na siedzibę szkoły objętej wnioskiem (30 kwietnia 2019 r.) w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (moduł 3), przyjętego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. z 2019 r. poz. 267).

Program skierowany jest do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie w wysokości:

 1. 80.000,00 zł – na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni) oraz doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują lub uruchomienie nowych stołówek,
 2. 25.000,00 zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Przewidziany jest obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20 proc. środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania w Programie.

W myśl cytowanego wyżej rozporządzenia, wydatki na zadania związane z realizacją Programu muszą stanowić wydatki bieżące organów prowadzących szkoły, a zatem nie mogą być środkami inwestycyjnymi.

Rada Ministrów, we wspomnianym na wstępie rozporządzeniu, ustaliła treść wniosku o udzielenie wsparcia finansowego do wojewody. Wniosek ten musi zawierać:

 1. nazwę, adres siedziby, a w przypadku osoby fizycznej – adres miejsca zamieszkania, oraz
  numer telefonu i adres poczty elektronicznej organu prowadzącego,
 2. numery REGON i NIP organu prowadzącego
 3. łączną wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na realizację zadań w ramach modułu 3 Programu
 4. wykaz szkół objętych wnioskiem wraz z informacją o wkładzie własnym organu prowadzącego i jego wysokości w odniesieniu do każdej z tych szkół
 5. dane dotyczące szkół objętych wnioskiem:
  1. nazwę, adres siedziby, numer telefonu i adres poczty elektronicznej szkoły,
  2. wskazanie zadania, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia,
  3. liczbę uczniów w szkole według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok złożenia wniosku,
  4. informację o dotychczasowym sposobie zapewnienia żywienia uczniów w szkole, w szczególności o sposobie przygotowywania posiłków oraz liczbie i rodzajach oferowanych dań,
  5. informację o aktualnym stanie wyposażenia stołówki szkolnej lub pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, z uwzględnieniem warunków lokalowotechnicznych posiadanych przez szkołę,
  6. informację o planowanych sposobach wykorzystania wsparcia finansowego,
  7. przewidywane efekty realizacji zadania, w tym przewidywaną grupę odbiorców,
  8. kalkulację planowanych kosztów realizacji zadania,
  9. wnioskowaną w odniesieniu do danej szkoły kwotę wsparcia finansowego, zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia,
  10. informację o usługach, wyposażeniu lub wydatkach, które mogą być zaliczone do wkładu rzeczowego zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 2 lub 3 rozporządzenia, albo o braku takich usług, wyposażenia lub wydatków;
 6. informację, czy w odniesieniu do danej szkoły wniosek jest składany ponownie,
 7. imię i nazwisko, funkcję oraz podpis osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania
  organu prowadzącego,
 8. dokumenty potwierdzające upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego, w przypadku organu prowadzącego, innego niż jednostki samorządu terytorialnego.

Niedotrzymanie przez organ prowadzący powyższych wymogów skutkuje, w myśl przyjętych zasad realizacji Programu, odrzuceniem wniosku bez wzywania o poprawę, czy uzupełnienie.

Udzielając wsparcia organom prowadzącym szkoły, Wojewoda Małopolski opracował e-usługę na platformie ePUAP, która umożliwia prawidłowe (pod względem formalnym) przygotowanie wniosku i złożenie go drogą elektroniczną.

Wniosek elektroniczny zawiera formuły sprawdzające poprawność wypełnienia poszczególnych pozycji, a tym samym minimalizuje ryzyko jego odrzucenia ze względów proceduralnych.

Przedstawiając powyższe zachęcam do udziału w Programie i wyboru przez organy prowadzące szkoły wskazanej wyżej ścieżki składania wniosków, gdyż w istotny sposób zwiększa ona prawdopodobieństwo pozytywnego przejścia naboru i uzyskania stosownej dotacji na realizację tak ważnych dla naszych dzieci zadań.

W celu złożenia wniosku należy:

 1. zalogować się do platformy ePUAP,
 2. przekopiować poniższy link do pola adresu przeglądarki internetowej

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/aplikacje/skrzynka?formSubId=ag9300lhke&serviceId=SC:275920&formName=UG9zacWCZWsgdyBzemtvbGUgaSB3IGRvbXU=&kupName=V25pb3NlayBvIGRvdGFjasSZIG5hIHJlYWxpemFjasSZIHJ6xIVkb3dlZ28gcHJvZ3JhbXUgIlBvc2nFgmVrIHcgc3prb2xlIGkgdyBkb211IChtb2R1xYIgMyki

Ponadto informuję, że umiejscowienie (ze względów technicznych) formularza wniosku w karcie usługi „Dotowanie szkół i placówek niepublicznych”, pozostaje bez znaczenia.

Osoby do kontaktu:

 1. Agnieszka Mikulska – tel.: 12 39 21 350,
 2. Tomasz Turaj – tel.: 12 39 21 341.

 

Piotr Ćwik
Wojewoda Małopolski