30 września 2019

SIO – pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Dane dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 2a) i 2b) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

Przekazuje się je, zgodnie z § 31 ust. 1 pkt 5 lit. c tiret trzeci rozporządzenia w terminie do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego według stanu za poprzedni rok szkolny.

Szczegółowe informacje na stronach:
https://pomocsio.men.gov.pl/inne/
https://pomocsio.men.gov.pl/rejestracja-41/
https://pomocsio.men.gov.pl/instrukcje/