22 listopada 2018

Spotkanie Rady Programowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach

W dniu 15 listopada 2018 r. odbyło się drugie spotkanie Rady Programowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach. To wydarzenie ma wielkie znaczenie dla rozwoju kształcenia zawodowego w powiecie wadowickim.

Rada Programowa jest społecznym organem doradczym, wspierającym działalność CKZiU. Celem powołania Rady Programowej jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego, dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez m.in. rozwijanie współpracy pomiędzy pracodawcami, instytucjami samorządowymi, a naszym Centrum.

Tematyka spotkania dotyczyła:

  • dobrych praktyk w kształceniu zawodowym finansowanych ze środków unijnych,
  • Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości  – podsumowania współpracy
    z przedsiębiorcami i instytucjami publicznymi,
  • perspektyw rozwoju CKZiU Nr 1 w Wadowicach,
  • realizacji projektu Turystyczno – Gastronomiczne CKZiU,
  • nowoczesnych form współpracy z pracodawcami.

Spotkanie zaszczyciła swoją obecnością Pani Halina Cimer Małopolski Wicekurator Oświaty. W spotkaniu uczestniczyli: Koordynator Biura Projektów Edukacyjnych Starostwa Powiatowego w Wadowicach, Kierownik Inspektoratu ZUS w Wadowicach, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach, przedstawiciele następujących firm: Buksa Travel Sp. z o.o. w Bielsku – Białej, ZPC Skawa SA w Wadowicach,  Restauracja „Dworek Mikołaj” w Wadowicach, Hotel & SPA Restauracja „Kocierz” w Targanicach, Restauracja Cud Malina w Wadowicach.  W spotkaniu brali również udział przedstawiciele Centrum: Dyrekcja CKZiU Nr 1, Mentor zawodowy, nauczyciele przedmiotów zawodowych, doradca zawodowy.

Na początku spotkania uczniowie CKZiU Nr 1 przedstawili prezentację  projektu pt. „Practice makes perfekt” realizowanego w ramach PO WER w LONDYNIE, MALADZE, AMIENS, BRISTOLU i na MADERZE. Wartość projektu wynosiła ponad 645 000 PLN, uczestniczyło w nim 75 uczniów pod opieką 9 nauczycieli.

Uczniowie podsumowali staże zagraniczne, w ramach których pogłębiali swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe, doskonalili umiejętności komunikacji w języku obcym, poznawali kulturę krajów.

Pani Wicekurator podkreśliła wspaniałe przygotowanie uczniów oraz widoczny wielki wkład pracy i zaangażowanie wielu osób w realizację projektu. Udział w projekcie dał młodzieży możliwość  kształtowania umiejętności zawodowych i interpersonalnych, które z pewnością zaprocentują w przyszłości.

Następnie głos zabrała Pani Wicedyrektor ds. CKP, która podsumowała 5-letnią organizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości z Urzędem Marszałkowskim,  instytucjami publicznymi, pracodawcami, przedsiębiorcami będącymi absolwentami naszej szkoły. W trakcie wystąpienia przybliżyła gościom ogrom podejmowanych każdego roku działań, które zostały docenione przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości przyznaniem po raz  czwarty Centrum  Statuetki Najaktywniejszej Szkoły w ramach ŚTP.

Kolejna wypowiedź należała do Mentora zawodowego, który przedstawił stopień realizacji projektu Turystyczno – Gastronomicznego CKZiU wprowadzając do dyskusji.

W dyskusję włączyli się zaproszeni goście omawiając kwestie dotyczące zatrudnienia, poddając pomysły na współpracę w najbliższej przyszłości. Podczas dyskusji wskazano przede wszystkim na potrzebę zdiagnozowania barier utrudniających rozwój szkolnictwa zawodowego, a następnie wypracowanie celów, środków i metod zmierzających do usunięcia tych barier oraz opracowanie takiego modelu współpracy szkół z szeroko pojętym otoczeniem, który przyniósłby korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron, czyli:

  • UCZNIA
  • SZKOŁY
  • PRACODAWCY

Najważniejszym elementem spotkania było wypracowanie cennych wniosków i propozycji dotyczących realizowanego projektu T-G CKZiU oraz planowanego II etapu na lata 2020-2023.

Za swoistą konkluzję spotkania niewątpliwie należy uznać fakt, iż dynamika rynku pracy wymaga obecnie innowacyjnych, zdecydowanych rozwiązań, pojawiają się nowe zawody, kwalifikacje rynkowe, a naprzeciw  nim powinno wychodzić kształcenie zawodowe.