6 czerwca 2017

Stypendia Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018 dla uczniów szkół dla młodzieży za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017

Kraków, dnia 6 czerwca 2017 r.

SEPZ-I.5750.6.2017.MŁ

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych
Województwa Małopolskiego

Uprzejmie informuję, że wnioski o przyznanie stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018 dla uczniów szkół dla młodzieży za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017 (pismo przewodnie oraz wniosek wraz z załącznikami) należy składać do dnia 10 lipca 2017 r.

Pismo przewodnie powinno zawierać:

  1. imienną listę kandydatów,
  2. numer i datę uchwały Rady Pedagogicznej,
  3. datę opinii Rady Szkoły, jeśli została powołana.

Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkół publicznych dla młodzieży lub szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiadające kryteriom wyszczególnionym w art. 90i ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w szczególności:

  1. laureaci międzynarodowej olimpiady lub laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
  2. laureaci konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
  3. uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
  4. uczniowie uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
  5. uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata tylko w roku szkolnym 2016/2017 oraz oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium, jak również na opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie, w przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia, imienia i nazwiska stypendysty oraz nazwy i siedziby szkoły.

Wnioski o przyznanie stypendium Ministra Edukacji Narodowej winny być wypełnione wyłącznie pismem komputerowym (czcionka Arial 12, na jednej kartce dwustronnie drukowanej). W celu usprawnienia pracy uprzejmie proszę także o przesłanie na adres mailowy: monika.lopatka@kuratorium.krakow.pl wypełnionego wniosku jako załącznika w programie Word.

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890),
  • art. 90 i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016, poz. 1943 ze zm.).

Wnioski o przyznanie stypendium Ministra Edukacji Narodowej należy składać w Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2017 r. (decyduje data stempla na dzienniku podawczym).

Wnioski złożone po terminie nie zostaną uwzględnione.

Sprawy związane ze stypendiami za wybitne osiągnięcia edukacyjne koordynuje pani Monika Łopatka, specjalista w Wydziale Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej Kuratorium Oświaty w Krakowie, telefon 12/ 448-11-28; e-mail: monika.lopatka@kuratorium.krakow.pl

Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

 

Do pobrania: