11 czerwca 2019

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/2020 za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2018/2019

Kraków, dnia 11 czerwca 2019 r.

SEPZ-I.5750.7.2019

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół
województwa małopolskiego

 

Uprzejmie informuję, że wnioski o przyznanie stypendium Ministra Edukacji Narodowej dla uczniów szkół dla młodzieży za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2018/2019 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2019 r.
Jednocześnie przypominam o konieczności bezwzględnego przestrzegania terminu składania wniosków.

Wnioski o przyznanie stypendium Ministra Edukacji Narodowej należy przygotować na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego pisma.

Wniosek powinien być wypełniony wyłącznie pismem komputerowym (na jednej kartce dwustronnie drukowanej), zgodnie z poleceniem zawartym w nawiasach każdej rubryki osiągnięć. W celu usprawnienia przygotowania dokumentacji uprzejmie proszę także o przesłanie wypełnionego wniosku jako załącznika w programie Word na adres mailowy: monika.lopatka@kuratorium.krakow.pl

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata tylko w roku szkolnym 2018/2019. Dokumenty obcojęzyczne muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski
  Jeżeli finały olimpiad / konkursów / zawodów sportowych odbywają się po terminie składania wniosków, wówczas wniosek zawierający wzmiankę o możliwych osiągnięciach kandydata należy złożyć w wyznaczonym terminie, a dokumentację uzupełniającą potwierdzającą te osiągnięcia dosłać po jej uzyskaniu.
 2. Oświadczenie (zał. nr 2) wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych – tzn. imienia i nazwiska oraz nazwy i siedziby szkoły zawartych we wniosku o przyznanie stypendium – w celu umieszczenia na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie, w przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia. Brak zgody nie wpływa na procedurę rozpatrywania wniosku

Wnioski należy składać w  Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, w nieprzekraczalnym terminie, o którym mowa na wstępie (decyduje data stempla na dzienniku podawczym).

Jednocześnie przypominam, że kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkół publicznych dla młodzieży lub szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, którzy w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiadające kryteriom wyszczególnionym w art. 90i ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w szczególności:

 1. laureaci międzynarodowej olimpiady lub laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
 2. laureaci konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
 3. uczniowie szkoły ponadpodstawowej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
 4. uczniowie uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
 5. uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890),
 • art. 90 i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2018, poz.1457 ze zm.).

Sprawy związane ze stypendiami za wybitne osiągnięcia edukacyjne koordynuje pani Monika Łopatka, specjalista w Wydziale Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, pokój 216; telefon 12/ 448-11-28; e-mail: monika.lopatka@kuratorium.krakow.pl

 

Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

Załączniki

1. Wniosek
Data: 2019-06-19, rozmiar: 23 KB
2. Oświadczenie
Data: 2019-06-11, rozmiar: 33 KB
3. Klauzula informacyjna
Data: 2019-06-11, rozmiar: 20 KB