13 kwietnia 2018

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów klas programowo najwyższych szkół ponadpodstawowych

Kraków, dnia 12 kwietnia 2018 r.

SEPZ-I.5750.3.2018.MŁ

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół ponadpodstawowych
województwa małopolskiego

 

Przypominam, że wnioski o przyznanie stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów klas programowo najwyższych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży należy składać do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w tych klasach, t.j. do 27.04.2018 r.

Wnioski o przyznanie stypendium Ministra Edukacji Narodowej należy przygotować na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego pisma.

Wniosek powinien być wypełniony wyłącznie pismem komputerowym (czcionka Arial 12, na jednej kartce dwustronnie drukowanej), zgodnie z poleceniem w nawiasach każdej rubryki osiągnięć. W celu usprawnienia przygotowania dokumentacji uprzejmie proszę także o przesłanie wypełnionego wniosku jako załącznika w programie Word na adres mailowy: monika.lopatka@kuratorium.krakow.pl

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata tylko w roku szkolnym 2017/2018.
  Jeżeli finały olimpiad / konkursów / zawodów sportowych odbywają się po terminie składania wniosków, wówczas wniosek zawierający wzmiankę o możliwych osiągnięciach kandydata należy złożyć w wyznaczonym terminie, a dokumentację uzupełniającą potwierdzającą te osiągnięcia dosłać po jej uzyskaniu.
 2. Oświadczenie (zał. nr 2) wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium, jak również na opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie, w przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia, imienia i nazwiska stypendysty  oraz nazwy i siedziby szkoły.

Ze względu na zmiany przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, które będą miały miejsce w okresie procedowania wniosków kandydatów – uczniów klas programowo najwyższych proszę by przewidzieli Państwo możliwość złożenia dodatkowych oświadczeń przez w/w uczniów. O konieczności ich złożenia zostaniecie Państwo poinformowani poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Wnioski należy składać w  Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, w nieprzekraczalnym terminie,  o których mowa na wstępie (decyduje data stempla na dzienniku podawczym).

Wnioski złożone po terminie nie zostaną uwzględnione.

Jednocześnie przypominam, że kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkół publicznych dla młodzieży lub szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, którzy w roku szkolnym 2017/2018 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiadające kryteriom wyszczególnionym w art. 90i ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w szczególności:

 1. laureaci międzynarodowej olimpiady lub laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
 2. laureaci konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
 3. uczniowie szkoły ponadpodstawowej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
 4. uczniowie uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
 5. uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890),
 • art. 90 i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198  ze zm.).

Sprawy związane ze stypendiami za wybitne osiągnięcia edukacyjne koordynuje pani Monika Łopatka, specjalista w Wydziale Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, pokój 216; telefon 12/ 448-11-28; e-mail: monika.lopatka@kuratorium.krakow.pl

 

Z poważaniem,

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

 

Do pobrania: