14 czerwca 2022

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne za rok szkolny 2021/2022

 Kraków,  14 czerwca  2022 r.

SEPZ-I.5750.7.2022.AI

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół
województwa małopolskiego

 

 

Uprzejmie informuję, że wnioski o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania  dla uczniów za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022 należy składać w terminie do dnia 10 lipca 2022 r.

Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na rzetelne wypełnianie wniosków o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, z uwzględnieniem opisu wskazanego w nawiasach każdej kategorii osiągnięć.

W celu usprawnienia przygotowania dokumentacji uprzejmie proszę także o przesłanie wypełnionego wniosku jako załącznika w  programie Word na adres mailowy: monika.kwiatkowska@kuratorium.krakow.pl

Wniosek powinien być wypełniony wyłącznie pismem komputerowym (na jednej kartce dwustronnie drukowanej).

Do wniosku należy dołączyć:

  1. potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata tylko w roku szkolnym 2021/2022. Dokumenty obcojęzyczne muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku finałów olimpiad/konkursów/zawodów sportowych odbywających się po 30 lipca 2022 r. wniosek zawierający wzmiankę o możliwych osiągnięciach kandydata należy złożyć w wyznaczonym terminie, a dokumentację uzupełniającą potwierdzającą te osiągnięcia należy dosłać po jej uzyskaniu.
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania) – tzn. imienia i nazwiska oraz nazwy i siedziby szkoły zawartych we wniosku o przyznanie stypendium – w celu umieszczenia na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie, w przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia. Brak zgody nie wpływa na procedurę rozpatrywania wniosku.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Kuratorium Oświaty w Krakowie lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Kuratorium Oświaty, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków, w terminie o którym mowa na wstępie.

 Jednocześnie przypominam, że kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży, publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej, którzy w roku szkolnym 2021/2022 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiadające kryteriom wyszczególnionym w art. 90i ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w szczególności:

  • laureaci międzynarodowej olimpiady lub laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
  • laureaci konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
  • uczniowie szkoły ponadpodstawowej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
  • uczniowie uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
  • uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Podstawa prawna:

– rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890 ze zm.),

– art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2021, poz. 1915 ze zm.).

 

Sprawy związane ze stypendiami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania koordynuje Pani  Monika  Kwiatkowska, starszy specjalista w Wydziale Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej Kuratorium Oświaty w Krakowie, telefon 12/ 448-11-30; e-mail: monika.kwiatkowska@kuratorium.krakow.pl

 

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

 

 

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Treść wypełniania obowiązku informacyjnego