6 czerwca 2017

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018

Kraków, dnia 6 czerwca 2017 r.

SEPZ-I.5750.9.2017.MŁ

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
Szkół Ponadgimnazjalnych
Województwa Małopolskiego

Nawiązując do postanowień art. 90 h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890) zwracam się do Państwa z prośbą o wnikliwe przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów.

W związku z powyższym przypominam:

 • kandydata do stypendium – tylko jednego – powinna typować każda szkoła dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości (w zespole szkół – po jednym kandydacie z każdej szkoły),
 • kandydat musi spełniać warunki określone w art. 90 h ust. 2 ustawy o systemie oświaty oraz musi być jeszcze w roku szkolnym 2017/2018, na który będzie przyznawane stypendium, uczniem danej szkoły.

W typowaniu kandydatów należy postępować zgodnie z treścią § 2 ust. 1-5 cytowanego wyżej rozporządzenia, przestrzegając następujących zasad i terminów:

 1. Kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski lub komisja, o której mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia.
 2. Wnioski o  przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się Radzie Szkoły – w przypadku, gdy Rada Szkoły nie została powołana, Radzie Pedagogicznej.
  Rada Szkoły/Rada Pedagogiczna po wnikliwym przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 90 h ust. 2 ustawy o systemie oświaty, zatwierdza jednego kandydata.
  W związku z zakończeniem w bieżącym roku szkolnym zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2017 r. proszę by wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018 zostały przedstawione Radzie Szkoły, a jeżeli Rada Szkoły nie została powołana – Radzie Pedagogicznej w terminie do 21 czerwca 2017 r.
 3. Dyrektor szkoły – w terminie najpóźniej do dnia 10 lipca 2017 r. – przedstawia Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty zatwierdzony przez Radę Szkoły/ Radę Pedagogiczną wniosek o przyznanie stypendium.
 4. W przypadku niewytypowania kandydata przez szkołę należy w terminie do dnia 10 lipca 2017 r. podać uzasadnienie dyrektora szkoły o przyczynach braku kandydata.

Powyższe terminy dotyczą również szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art.90 h ustawy o systemie oświaty, stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre. Z powyższego sformułowania wynika, że aby otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów, uczeń musi spełniać przynajmniej jeden z niżej podanych warunków:

 1. otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub
 2. wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium, jak również na opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie imienia i nazwiska stypendysty  oraz nazwy i siedziby szkoły.

Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów winny być wypełnione wyłącznie pismem komputerowym (czcionka Times New Roman, 12).

Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów należy składać w Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków w nieprzekraczalnym terminie, o którym mowa na wstępie (decyduje data stempla na dzienniku podawczym).

Wnioski złożone po 10 lipca 2017 r. nie będą rozpatrywane.

Sprawy związane ze stypendium Prezesa Rady Ministrów koordynuje pani Monika Łopatka, specjalista w Wydziale Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej Kuratorium Oświaty w Krakowie, telefon 12/448-11-28: e-mail: monika.lopatka@kuratorium.krakow.pl

Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

 

Do pobrania: