11 czerwca 2018

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019

Kraków, dnia  11 czerwca 2018 r.

SEPZ-I.5750.6.2018.MŁ

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
Szkół Ponadpodstawowych
Województwa Małopolskiego

 

Uprzejmie informuję, że wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów zatwierdzone przez radę szkoły/radę pedagogiczną, dyrektor szkoły przedstawia Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2018 r.
Wnioski złożone po 10 lipca 2018 r. nie będą rozpatrywane.

W przypadku niewytypowania kandydata do stypendium, dyrektor szkoły przesyła do Kuratorium Oświaty w Krakowie, również w terminie do dnia 10 lipca 2018 r. informację  z  podaniem  przyczyny braku kandydata.
Informacja jest konieczna także w przypadku szkół wykazanych w SIO (wg. stanu na dzień 31 marca 2018 r.), w których nie ma obecnie uczniów.

Ww. termin dotyczy również szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Zgodnie z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca br. nr DPPI-WIT.4050.4.2018.JDO nieprzestrzeganie powyższego terminu może skutkować poniesieniem przez dyrektora szkoły kosztów równowartości stypendium.

Proszę o wnikliwe przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów przestrzegając następujących zasad:

 1. Kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski lub komisja, o której mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia.
 2. Wnioski o  przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się Radzie Szkoły – w przypadku, gdy Rada Szkoły nie została powołana, Radzie Pedagogicznej. Rada Szkoły/Rada Pedagogiczna po wnikliwym przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 90 h ust. 2 ustawy o systemie oświaty, zatwierdza jednego kandydata.
 3. Kandydata do stypendium – tylko jednego – powinna typować każda szkoła dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości (w zespole szkół – po jednym kandydacie z każdej szkoły).
 4. Kandydat musi spełniać warunki określone w art. 90 h ust. 2 ustawy o systemie oświaty oraz musi być uczniem danej szkoły jeszcze w roku szkolnym 2018/2019, na który będzie przyznawane stypendium.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art.90 h ustawy o systemie oświaty, stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre. Z powyższego sformułowania wynika, że aby otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów, uczeń musi spełniać przynajmniej jeden z niżej podanych warunków:

 1. otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub
 2. wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium, w celu publikacji na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w  Krakowie imienia i nazwiska stypendysty oraz nazwy i siedziby szkoły.

Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów należy składać w Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, w nieprzekraczalnym terminie o którym mowa na wstępie (decyduje data stempla  na dzienniku podawczym).

Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów winny być wypełnione wyłącznie pismem komputerowym.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890),
 • art. 90 h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198  ze zm.).

Sprawy związane ze stypendium Prezesa Rady Ministrów koordynuje pani  Monika  Łopatka, specjalista w Wydziale Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej  Kuratorium Oświaty w Krakowie, telefon 12/448-11-28: e-mail: monika.lopatka@kuratorium.krakow.pl

 

Z poważaniem

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

 

Do pobrania:

 1. Wniosek
 2. Oświadczenie
 3. Klauzula informacyjna