14 czerwca 2022

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023

Kraków,  14 czerwca 2022 r.

SEPZ-I.5750.9.2022.MŁ

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół ponadpodstawowych
województwa małopolskiego

 

 

Uprzejmie informuję, że wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów zatwierdzone przez Radę Szkoły/Radę Pedagogiczną, Dyrektor szkoły przedstawia Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty w terminie do dnia 10  lipca 2022 r.

W przypadku niewytypowania kandydata do stypendium, Dyrektor szkoły obowiązkowo przesyła do Kuratorium Oświaty w Krakowie, również w terminie do dnia 10 lipca 2022 r., informację  z  podaniem przyczyny braku kandydata do stypendium.

Informacja jest konieczna także w przypadku szkół wykazanych w SIO (wg. stanu na dzień 31 marca 2022r.),  w których nie ma obecnie uczniów.

Proszę o wnikliwe przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady  Ministrów  przestrzegając  następujących  zasad:

 1. Kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski lub komisja, o której mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 2. Wnioski o  przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się Radzie Szkoły – w przypadku, gdy Rada Szkoły nie została powołana,  Radzie Pedagogicznej. Rada Szkoły/Rada Pedagogiczna po wnikliwym przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty, zatwierdza  kandydata.
 3. kandydata do stypendium powinna typować każda szkoła dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

  Jednocześnie przypominam, że w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, dodano przepis przejściowy dotyczący przyznawania stypendium Prezesa Rady Ministrów w latach szkolnych 2019/2020 – 2023/2024 (art. 132a), który umożliwia przyznanie ww. stypendium dwóm uczniom spełniającym warunki określone w art. 90h ustawy o systemie oświaty.

  Zatem w przypadku pięcioletniego technikum, w którym będą prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, stypendium Prezesa Rady Ministrów będzie przyznawane dwóm uczniom: jednemu uczniowi pięcioletniego technikum i jednemu uczniowi klasy dotychczasowego czteroletniego technikum.

  Analogiczne rozwiązanie przewidziano w stosunku do branżowej szkoły II stopnia.

  Stypendium Prezesa Rady Ministrów będzie mogło być przyznane również dwóm uczniom: odrębnie uczniowi branżowej szkoły II stopnia będącemu absolwentem dotychczasowego gimnazjum oraz odrębnie uczniowi branżowej szkoły II stopnia będącemu absolwentem ośmioletniej szkoły podstawowej.

  Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art.90h ustawy o systemie oświaty, stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.

  Do wniosku należy dołączyć oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium (druk do pobrania), w celu publikacji na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w  Krakowie imienia i nazwiska stypendysty oraz nazwy i siedziby szkoły. Brak zgody nie wpływa na procedurę rozpatrywania wniosku.

  Proszę również o dołączenie do wniosku oświadczenia o numerze konta (druk do pobrania). Podane konto zostanie wykorzystane do wypłaty dwóch rat stypendium. W przypadku zmiany numeru konta niezwołcznie prosimy o informację pod nr tel. 12 448 11 36 lub 12 448 11 37

  Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów należy składać bezpośrednio w Kuratorium Oświaty w Krakowie lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Kuratorium Oświaty, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków, w terminie do 10 lipca 2022 r.

   Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów winny być wypełnione wyłącznie pismem komputerowym.

  Podstawa prawna:

  – rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890 ze zm.),

  –   art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2021, poz. 1915 ze zm.),

  –  ustawa z dnia 22 listopada 2018 o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.).

  Sprawy związane ze stypendium Prezesa Rady Ministrów koordynuje pani  Monika  Łopatka, specjalista w Wydziale Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej  Kuratorium Oświaty w  Krakowie, telefon 12/448-11-28,  e-mail: monika.lopatka@kuratorium.krakow.pl

   

  Małopolski Kurator Oświaty
  Barbara Nowak

   

  Do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium – liceum ogólnokształcące
Wniosek o przyznanie stypendium – technikum, szkoła branżowa II st.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie o numerze konta

Treść wypełniania obowiązku informacyjnego