15 maja 2023

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024

 

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
Szkół Ponadpodstawowych
Województwa Małopolskiego

 

 

Uprzejmie informuję, że wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów zatwierdzone przez radę szkoły/radę pedagogiczną, dyrektor szkoły przedstawia Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty w terminie do dnia 10  lipca 2023 r.

W przypadku niewytypowania kandydata do stypendium, dyrektor szkoły obowiązkowo przesyła do Kuratorium Oświaty w Krakowie, również w terminie do dnia 10 lipca 2023 r., informację  z  podaniem  przyczyny braku kandydata do stypendium.

Proszę o wnikliwe przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady  Ministrów przestrzegając następujących  zasad:

  1. Kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski lub komisja, o której mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
  2. Wnioski o  przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się Radzie Szkoły – w przypadku, gdy Rada Szkoły nie została powołana,  Radzie Pedagogicznej. Rada Szkoły/Rada Pedagogiczna po wnikliwym przeanalizowaniu kryteriów określonych  w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty, zatwierdza  kandydata.
  1. Kandydata do stypendium powinna typować każda szkoła dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Jednocześnie przypominam, że w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, dodano przepis przejściowy dotyczący przyznawania stypendium Prezesa Rady Ministrów w latach szkolnych 2019/2020 – 2023/2024 (art. 132a), który umożliwia przyznanie ww. stypendium dwóm uczniom spełniającym warunki określone w art. 90h ustawy o systemie oświaty.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów będzie mogło być przyznane dwóm uczniom: odrębnie uczniowi branżowej szkoły II stopnia będącemu absolwentem dotychczasowego gimnazjum oraz odrębnie uczniowi branżowej szkoły II stopnia będącemu absolwentem ośmioletniej szkoły podstawowej.

Zgodnie z art.90h ustawy o systemie oświaty, stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium, w celu publikacji na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w  Krakowie imienia i nazwiska stypendysty oraz nazwy i siedziby szkoły. Brak zgody nie wpływa na procedurę rozpatrywania wniosku.

Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów należy składać bezpośrednio w Kuratorium Oświaty w Krakowie lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Kuratorium Oświaty, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków, w terminie do 10 lipca 2023 r.

 Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów winny być wypełnione wyłącznie pismem komputerowym.

 

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890 ze zm.),

  • art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2022, poz. 2230),
  • ustawa z dnia 22 listopada 2018 o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.)

 

Sprawy związane ze stypendium Prezesa Rady Ministrów koordynuje Ewa Piwowarczyk, st. specjalista w Wydziale Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej  Kuratorium Oświaty w  Krakowie, telefon 12 448 11 28,  e-mail: ewa.piwowarczyk@kuratorium.krakow.pl

 

Z poważaniem

 

Barbara Nowak

Małopolski Kurator Oświaty

 

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium – liceum ogólnokształcące
Wniosek o przyznanie stypendium – technikum, szkoła branżowa II st.
Oświadczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie o numerze konta
Treść wypełniania obowiązku informacyjnego