29 sierpnia 2017

Szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy w szkołach publicznych dla dorosłych

Szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy w szkołach publicznych dla dorosłych

 

Ukazało się rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1534), które wejdzie w życie z dniem 1 września 2017 r.

Dotychczas sprawy, o których mowa na wstępie regulowały przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843 z późn. zm.)

W porównaniu do dotychczas obowiązującego rozporządzenia wprowadzono następujące zmiany w nowym rozporządzeniu:

1)    dostosowano zapisy do aktualnie obowiązujących przepisów w sprawie nazw zajęć edukacyjnych wynikających z nowych ramowych planów nauczania; [§ 4 i § 9]

2)    w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe dodano zapisy dotyczące nauki języka migowego; [§ 5 ust. 3 i 4]

3)    uzależniono zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego od zapisu w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania, o potrzebie zwolnienia ucznia z tego języka; [§ 6 ust. 2]

4)    przy zasadach ustalania oceny z wychowania fizycznego uwzględniono przypadki, w których obowiązkowe zajęcia edukacyjne są realizowane także w formie zajęć do wyboru przez uczniów i prowadzenia tych zajęć przez innego nauczyciela niż nauczyciela prowadzącego zajęcia w formie klasowo-lekcyjnym; [§ 9 ust. 2]

5)    w odniesieniu do słuchacza, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, zapewnienie warunków i określenia sposobu realizacji pozostałej części praktycznej nauki zawodu jest zadaniem dyrektora szkoły; [§ 21 ust. 4], dotychczas sposób i tryb uzupełnienia części praktycznej nauki zawodu określał statut szkoły;

6)    ustalono, że egzaminy semestralne inne niż wymienione w § 23 ust. 1 – 3, przeprowadza się w formie ustnej; [§ 23 ust. 4] poprzednio było to określone w statucie szkoły (zgodnie z ustaleniami wewnątrzszkolnego oceniania);

7)    dodano zapisy o warunkach nieklasyfikowania słuchacza oraz o dokonywaniu w tym zakresie stosowanych wpisów w dokumentacji przebiegu nauczania; [§ 28]

8)    zmienione zostały zapisy rozdziału 4 w ten sposób, że określono odpowiednie stosowanie przepisów nowego rozporządzenia w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w odniesieniu do zajęć komputerowych i zajęć technicznych dla uczniów dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej. [§ 30]

Zgodnie z art. 127 ust. 3 oraz art. 129 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) do dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowego gimnazjum funkcjonujących w szkołach stosuje się przepisy dotychczasowe.

W przypadku warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy będą stosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843 z późn. zm.), np. dotyczące realizacji projektu edukacyjnego [§ 8], uwzględnianie udziału ucznia gimnazjum w projekcie edukacyjnym w kryteriach oceniania zachowania jak i regulacji opisanych w rozdziale 4 tego rozporządzenia.