8 grudnia 2022

Treść wypełniania obowiązku informacyjnego – nagrywanie rozmów telefonicznych

Pana(-i) dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str.1, zm. Dz. Urz. UE. L 127 z 23.05.2018, str.2) uprzejmie informujemy:

1. Informacje dotyczące administratora danych osobowych:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Małopolski Kurator Oświaty. Może się Pan(i) z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie na adres: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków,
 2. poprzez ePUAP: KOKrakow/skrytka,
 3. poprzez e-mail: kurator@kuratorium.krakow.pl,
 4. telefonicznie: 12 448 11 10; fax: 12 448 11 62.

2. Inspektor ochrony danych:

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pan(i) kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych może się Pan (i) kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie na adres: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków, umieszczając dopisek „Do Inspektora Ochrony Danych”,
 2. poprzez e-mail: iod@kuratorium.krakow.pl,
 3. telefonicznie: (12) 448 11 65.

3. Cel i podstawy przetwarzania:

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi interesantów oraz w związku z rozpatrywaniem skarg i wniosków.

Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w ramach systemu nagrywania przychodzących połączeń telefonicznych jest realizacja zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz w związku z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. zgody wyrażonej przed uzyskaniem połączenia telefonicznego, wyrażonej poprzez kontynuację rozpoczętej rozmowy telefonicznej.

W przypadku, gdy nie zgadza się Pani/Pan na nagrywanie rozmowy, proszę się rozłączyć. Wówczas zapraszamy do kontaktu e-mailowego, poprzez wysłanie zapytania/zawiadomienia na adres kurator@kuratorium.krakow.pl

4. Odbiorcy danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe z nagranych rozmów mogą zostać ujawnione:

 • organom i jednostkom, które wskażą odpowiednią podstawę prawną upoważniającą do odbioru tych danych,
 • odpowiednim organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze lub dla celów postępowania sądowego, w tym wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
 • podmiotom udzielającym wsparcia technicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie w zakresie obsługi systemu telefonicznego na podstawie umów użyczenia.

5. Okres przechowywania danych:

Nagrania rozmów przechowywane są przez okres jednego miesiąca. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Kuratorium Oświaty w Krakowie powzięło wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

6. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych przysługują Panu(-i) następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
 5. prawo do przenoszenia danych pomiędzy różnymi administratorami,
 6. prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan(i), iż przetwarzanie Pana(-i) danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych:
  Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

7. Prawo cofnięcia zgody:

W zakresie, w jakim Pana(-i) dane są przetwarzane na podstawie zgody posiada Pan(i) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana(-i) zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pan(i) wycofać poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody:

 1. osobiście (w tym ustnie) w siedzibie Kuratorium Oświaty,
 2. listownie na nasz adres,
 3. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej lub drogą elektroniczną e-mail.

8. Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i poprzedzone zgodą na kontynuowanie rozmowy. Po nawiązaniu połączenia telefonicznego, a przed rozpoczęciem rozmowy jest Pani/Pan informowany poprzez komunikat głosowy o nagrywaniu rozmowy. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na ich nagrywanie należy przerwać połączenie. W przypadku, gdy nie wyrazi Pani/Pan zgody na nagranie rozmowy telefonicznej, udzielimy odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie elektroniczne w odpowiedzi na przesłany e-mail.

9. Przekazywanie danych do stron trzecich:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.