7 listopada 2019

Trwa rekrutacja do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę”

Organizatorzy programu – Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców  zachęcają do szkoły udziału w XIV edycji  Programu „Trzymaj Formę!”

Szkoły, które zarejestrują się do programu do dn. 08.11.2019 r., otrzymają nieodpłatnie zestaw nowoczesnych materiałów dydaktycznych, pomocnych w realizacji programu.
Celem Programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Program skierowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.

Od wielu lat patronat honorowy nad Programem „Trzymaj Formę!” obejmują: Minister Zdrowia, Minister Sportu i Turystyki, Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi a także Instytut Żywności i Żywienia, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie oraz Federacja Konsumentów.
Biorąc pod uwagę, narastającą falę nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży, Program „Trzymaj Formę!” jest inicjatywą bardzo ważną i potrzebną.
Szkoły zainteresowane udziałem w  Programie w roku szkolnym 2019/2020 są proszone o dokonanie rejestracji online
Więcej informacji o programie na stronie
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych właściwych terenowo dla rejonu szkoły.