11 sierpnia 2017

Uwagi do przedkładanych dokumentów do zmian w zatwierdzonych arkuszach organizacji publicznej szkoły i publicznego przedszkola

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Publicznych Szkół i Publicznych Przedszkoli
Organy Prowadzące i Osoby Prowadzące Publiczne Szkoły i Publiczne Przedszkola
Województwa Małopolskiego

Nawiązując do pisma z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian do zatwierdzonych arkuszy organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli informuję, iż niektóre organy prowadzące już przesłały do Małopolskiego Kuratora Oświaty dokumenty celem zaopiniowania zmian do zatwierdzonych arkuszy organizacji szkół. Niestety, część przekazanych dokumentów jest niekompletna, a jednym z brakujących dokumentów jest kserokopia zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły. Proszę pamiętać o przesłaniu wszystkich dokumentów.

Jeżeli w arkuszu umieszcza się nauczycieli bez kwalifikacji, to wcześniej należy uzyskać zgodę kuratora oświaty na zatrudnienie tego nauczyciela i w wykazie kadry powinno to być zaznaczone. Brak takiej zgody skutkuje  opinią negatywną.

Zgodnie z przepisami art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189), niedopuszczalne jest przydzielanie nauczycielom liczby godzin ponadwymiarowych w wymiarze przekraczającym ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. W przypadku niezastosowania się do tego przepisu będzie to skutkowało uzyskaniem opinii negatywnej.

Duże zdziwienie muszą budzić przekazywane arkusze sporządzone np. w dniu 31 lipca 2017 r. i na dodatek z dużą liczbą wakatów. Najbliższy okres czasu służy poszukiwaniu nauczycieli do zatrudnienia. Zatem przedkładanie arkuszy organizacji z wakatami nie może być akceptowane i uzyskać pozytywnej opinii kuratora oświaty.

 

Z poważaniem

Małopolski Wicekurator Oświaty
Halina Cimer