12 marca 2018

Wizyta Małopolskiego Kuratora Oświaty w Bieczu

“28 lutego 2018 roku na zaproszenie Pana Mirosława Wędrychowicza Burmistrza Biecza przybyła do naszego miasta Pani Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty wraz Panią Dorotą Skwarek Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego.

Wizyta była okazją do nawiązania współpracy między Kuratorium Oświaty w Krakowie, a Gminą  Biecz. W spotkaniu uczestniczyli także Pan Mirosław Wędrychowicz Burmistrz Biecza, Pan Jan Szkaradek Sekretarz Gminy, Pani Dorota Uszko Wiceprezes Zarząd Oddziału ZNP w Bieczu oraz cała kadra kierownicza szkół i przedszkoli w osobach  wszystkich Dyrektorów i Wicedyrektorów szkół z terenu Gminy Biecz, w tym Siostra Józefa Bernardona Rado Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Sióstr Sercanek  w Bieczu i Pani Dorota Kwiatkowska Dyrektor Gminnego Przedszkola  Bieczu i Publicznego Żłobka BIECKA AKADEMIA MALUCHA oraz Pani Danuta Tajak Dyrektor Szkoły Podstawowej  Bugaju prowadzonej przez Fundacje BLIZEJ DZIECKU w Bugaju.

Początek spotkania miał miejsce w Publicznym Żłobku BIECKA AKADEMIA MALUCHA, po którym została oprowadzona Pani Kurator. Wielka otwartość i wspaniale podejście do dzieci Pani Barbary Nowak spowodował, iż maluchy ze żłobka szybko nawiązały kontakt z Panią kurator,  chętnie odpowiadały na pytania, rozmawiały i uczestniczyły we wspólnej zabawie. Pani kurator nie kryła radości i zachwytu naszą placówką.

Pani Renata Gołębiowska Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek w Bieczu uroczyście wszystkich powitała i zapoznała z programem wizyty. Następnie głos zabrał Pan Mirosław Wędrychowicz, który zaprezentował Pani Kurator stan bieckiej oświaty, zwracając uwagę na liczne sukcesy, projekty które są realizowane w Gminie Biecz a służące poprawie stanu bazy szkolnej i przedszkolnej, wzbogacaniu oferty edukacyjnej. Podkreślił mocną stronę tj. współdziałanie wszystkich ogniw, które mają na to wpływ na rozwój oświaty tj. burmistrza, rady miejskiej, rodziców, szkół, instytucji oraz kościoła. Za ważne sprawy do załatwienia w najbliższej przyszłości Burmistrz uznał doposażenie szkół, którym podniesiono stopień organizacyjny w pracownie przedmiotowe Wyraził swoje ogromne zadowolenie z przyjęcia zaproszenia przez Panią Kurator oraz nadzieję na bardzo dobra współpracę i przychylność w załatwianiu spraw związanych z funkcjonowaniem naszych jednostek.

W swoim wystąpieniu Pani Barbara Nowak wyraziła zadowolenie z pobytu w Bieczu. Podkreśliła ogromną troskę, determinację i skuteczność władz miasta w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych przeznaczonych na finansowanie zadań oświatowych. Przedmiotem zachwytu Pani kurator była również troska o bezpieczeństwo uczniów i pracowników oświaty, duża różnorodność w podejmowaniu licznych inicjatyw i przedsięwzięć dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńczych, które świadczą o wielkiej trosce o dziecko oraz partnerskie stosunku panujące pomiędzy organem prowadzącym a kadra kierowniczą. Pani Kurator podkreśliła również systemowe objęcie działaniami wszystkich mieszkańców Gminy Biecz od urodzenia do późnej starości.

Kolejnym punktem programu wizyty była prezentacja nt „Funkcjonowania Bieckiej Oświaty w latach 2015-2018”, którą przedstawiła Dyrektor ZOJ w Bieczu. Zawierała ona kompleksowe informacje potwierdzające poziom pracy i starań organu prowadzącego i wszystkich dyrektorów jednostek, dane statystyczne oraz charakterystyki poszczególnych szkół i przedszkoli. Złożyła serdeczne podziękowania na ręce Pana Burmistrza, Pana Grzegorza Nosala Przewodniczącego Rady

Miejskiej w Bieczu, Pani Iwonie Czeluśniak – Skarbnikowi Gminy, Panu Janowi Szkaradkowi Sekretarzowi Gminy, Pani Barbarze Nowak Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty, Kadrze Kierowniczej Szkół i Przedszkoli oraz Związkowi Zawodowemu ZNP w Bieczu za oddaną pracę na rzecz Bieckiej Oświaty.

Po oficjalnej części wizyty w całorocznym krytym placu zabaw wystąpił Dziecięco – Młodzieżowy Zespół Tańca Ludowego „PODGRODZIANIE”, pod kierownictwem Pani Małgorzaty Kosacz, działającego przy SP NR 2 w Bieczu. Wszyscy zebrani byli pod ogromnym wrażeniem profesjonalizmu młodych tancerzy, pięknych strojów regionalnych i ogólnych wrażeń artystycznych, co nagrodzone zostało gromkimi brawami.

Po wykonaniu wspólnej fotografii wszyscy przejechali do Przedszkola Sióstr Sercanek położonego przy ul. Grunwaldzkiej, by zwiedzić nowo otwarty obiekt, gdzie również realizowane jest dla naszych małych mieszkańców wychowanie przedszkolne. Kolejnym przystankiem wizyty  był Zespół Szkolno-Przedszkolny w Binarowej, gdzie Pani Kurator została bardzo ciepło powitana przez Panią Jolantę Małczak, dyrektora Zespołu oraz społeczność uczniowską. Po czym uczniowie oprowadzili Pania Kurator i gości po całym kompleksie szkolno-przedszkolnym. Obecni na spotkaniu przedstawiciele lokalnych mediów przeprowadzili wywiady z Panią Kurator oraz Burmistrzem Biecza.

Po krótkiej dyskusji na tematy związane z organizacją pracy małych szkół i ich finansowaniem, doposażeniem w pracownie przedmiotowe szkół o podniesionym stopniu organizacyjnym, rozbudową bazy sportowej szkół, realizacją profilaktyki zdrowotnej w szkołach Pan Burmistrz podsumował spotkanie, dziękując Pani Kurator za przybycie, dyrektorom za owocną współpracę.”

źródło: biecz.pl