7 kwietnia 2021

Wojewódzki Projekt Ekologiczny Ekoszkoła 2021 – Ekoprzedszkole 2021

ekoszkoła ekoprzedszkoleWOJEWÓDZKI PROJEKT  EKOLOGICZNY
EKOSZKOŁA 2021, EKOPRZEDSZKOLE 2021

Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie i Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Bł. Karoliny Kózkówny  w Borzęcinie Dolnym organizują w roku szkolnym 2021/2021: Wojewódzki Projekt Ekologiczny „EKOSZKOŁA 2021”, „EKOPRZEDSZKOLE 2021”. Partnerem projektu jest Kuratorium Oświaty w Krakowie.

 

 

Projekt zostanie przeprowadzony w pięciu zakresach:

 • Runda I – Konkurs wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska;
 • Runda II – Film ekologiczny;
 • Runda III – Prezentacja multimedialna z przebiegu działań ekologicznych;
 • Runda IV – Zielnik i album prac fotograficznych flory i fauny miejscowości;
 • Runda V– Plakat ekologiczny.

Konkurs rozgrywany jest w następujących kategoriach wiekowych:

Runda I (Wiedza):

 • kategoria  – klasy IV – VI szkoły podstawowej
 • kategoria  – klasy VII – VIII szkoły podstawowej

Runda II (Film ekologiczny):

 • kategoria  – klasy IV – VIII szkoły podstawowej,

Runda III (Prezentacja multimedialna z przebiegu działań ekologicznych):

 • kategoria  – klasy I – VIII szkoły podstawowej,

Runda IV (Zielnik i album prac fotograficznych flory i fauny miejscowości):

 • kategoria  – klasy IV – VIII szkoły podstawowej,

Runda V (Plakat ekologiczny):

 • kategoria – klasy I – III szkoły podstawowej,
 • kategoria – przedszkola lub oddziały przedszkolne.

 

Szkoły nie mają obowiązku uczestnictwa we wszystkich Rundach Projektu, jednak w walce o tytuł Ekoszkoła 2021 będą brane pod uwagę punkty z wszystkich Rund.

Zgłoszenie do Projektu należy przesłać do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym do dnia 30 kwietnia 2021 r. za pomocą karty zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu). Do karty zgłoszenia należy dołączyć oświadczenia RODO dla każdego uczestnika (załączniki nr 2) oraz zgodę na udział w Projekcie na warunkach określonych w Regulaminie (załącznik nr 3).

Koordynatorami Projektu są Piotr Kania dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, tel./fax. 14 684 60 13, kom. 503 025 121; e-mail: konkurs@borzecin.pl oraz Cecylia Czaja – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym, tel. 14 684-66-33, kom. 500 585 765, e – mail: spdolny7@gmail.com. Osobą do kontaktu reprezentującą Partnera Konkursu jest Bożena Nowak – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie – Delegatura w Tarnowie, tel. 14 696-32-56.

 1. Informujemy, że test wiedzy będzie przeprowadzony on-line w internetowej platformie w dniu 2 czerwca 2021r. (środa). W teście uczestniczy w każdej kategorii wiekowej maksymalnie dwóch uczniów z danej szkoły. Pytania dotyczą wiadomości z ekologii i ochrony przyrody z uwzględnieniem następujących form ochrony przyrody: Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie oraz Park Krajobrazowy Pasma Brzanki.
 2. Szkoły przygotowują film przedstawiający proces powstania ekologicznej pracy wykonanej z surowców wtórnych potocznie uznawanych za odpady. Praca powinna być przydatnym do życia lub zabawy przedmiotem, któremu dajemy nową funkcjonalność lub drugie życie. Pracę należy przesłać do Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie w terminie do dnia 14 maja 2021r.
 3. Szkoły przekazują do dnia 14 maja 2021r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie prezentacje multimedialne z przebiegu działań ekologicznych w swojej szkole w zakresie Projektu, obejmujące wyłącznie ostatnie dwa lata szkolne (2019/2020 i 2020/2021).
 4. Szkoły uczestniczące w Projekcie przygotowują pracę składającą się z dwóch części: albumu prac fotograficznych oraz zielnika prezentującego okazy roślin, specyficznych dla swojej miejscowości i gminy.  Albumy mogą zawierać: maksymalnie 15 stron, a zielniki 10 stron. Albumy i zielniki należy przesłać do Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie do 11 czerwca 2021r.
 5. Konkurs na plakat ekologiczny wykonany w technice dowolnej, przeznaczony jest dla wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych klas I–III z województwa małopolskiego. Zainteresowane szkoły i przedszkola/oddziały przedszkolne przesyłają jedną pracę do Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie w terminie do dnia 14 maja 2021r. Tematyka pracy plastycznej: „DZIAŁAMY EKOLOGICZNIE I ZDROWO”.

Wyniki wszystkich rund zostaną ogłoszone podczas podsumowania Projektu we wrześniu 2021r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w naszym Projekcie i odwiedzenia jego strony

Załączniki

Regulamin-Ekoszkoly 2021
Data: 2021-04-06, rozmiar: 162 KB
Załącznik nr 1
Data: 2021-04-06, rozmiar: 20 KB
Załącznik nr 1
Data: 2021-04-06, rozmiar: 83 KB
Załączniki nr 2 i 3
Data: 2021-04-06, rozmiar: 16 KB