12 marca 2018

Wstępne oszacowanie kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

                                                                                                   Kraków, dnia 12 marca 2018 r.

ZFK.3146.3.1.2018.KF

 

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa małopolskiego

 

Kuratorium Oświaty informuje, iż minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje podziału między województwa środków z budżetu państwa przeznaczonych w danym roku dla jednostek samorządu terytorialnego na dotację udzielaną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub w materiały ćwiczeniowe w terminie od dnia 15 kwietnia do dnia 25 września. W związku ze zbliżającym się terminem podziału środków Kuratorium Oświaty w Krakowie uprzejmie prosi o wstępne oszacowanie kwoty dotacji, o którą będziecie Państwo wnioskować w późniejszym terminie oraz o podzielenie jej pomiędzy odpowiednie rozdziały klasyfikacji budżetowej w terminie do dnia 1 kwietnia 2018 roku (Załącznik nr 1). Na podstawie informacji od Państwa możliwy będzie podział kwoty dotacji przyznanej z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej (poz. 26) na zwiększenie budżetu Wojewody Małopolskiego na rok 2018 (część 85/12).

 

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Załącznik nr 1
Data: 2018-03-12, rozmiar: 16 KB