23 czerwca 2017

Wychowanie do życia w rodzinie – zmiany w organizacji zajęć

Kraków, 23 czerwca 2017 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół

Ukazało się Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. poz. 1117).

Zgodnie z tymi przepisami zajęcia „wychowania do życia w rodzinie” będą realizowane w klasach IV – VIII szkoły podstawowej, branżowej szkole I stopnia co oznacza, że należy dokonać zmian w zatwierdzonych arkuszach organizacji poprzez wprowadzenie tych zajęć w roku szkolnym 2017/2018 do klasy IV i do klasy VII, jeżeli nie były te zajęcia już zaprojektowane.

Należy także zwrócić uwagę na:

– dodany w § 1 rozporządzenia ust. 3 mówiący o innej organizacji zajęć „wychowania do życia w rodzinie” dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

– § 2 rozporządzenia zmieniającego w odniesieniu do dotychczasowego gimnazjum, klas dotychczasowych gimnazjów, dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych oraz klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych mówiący o stosowaniu przepisów rozporządzenia w brzmieniu dotychczasowym.

 

 

Załączniki

zmiana rozporządzenia Dz. U. z 2017 r. poz. 1117
Data: 2017-06-23, rozmiar: 101 KB