8 czerwca 2018

Wydawanie świadectw dla klas V i VI szkoły podstawowej, dotychczasowego gimnazjum i dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół Województwa Małopolskiego

 

Z dniem 19 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 939), zwane dalej „rozporządzeniem”.

W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi wydawania świadectw szkolnych promocyjnych dla uczniów klasy V i VI szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, świadectw szkolnych promocyjnych oraz świadectw ukończenia szkoły dla uczniów dotychczasowego gimnazjum, świadectw szkolnych promocyjnych oraz świadectw ukończenia dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej informuję, iż:

  1. wykaz wzorów świadectw, o których mowa wyżej, jest opublikowany w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
  2. wzory świadectw, o których mowa wyżej, są opublikowane w załączniku nr 7 do rozporządzenia (wzory dotychczasowe);
  3. informacje ogólne dotyczące wypełniania świadectw, o których mowa wyżej, są opublikowane w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

Ponadto przypominamy, że zgodnie z art. 129 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) uczniowie gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w innych szkołach otrzymują świadectwa ustalone dla dotychczasowych gimnazjów, opatrzone pieczęcią gimnazjum.

Analogicznie stosuje przepisy do uczniów dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych (art. 164 ust. 3) i do słuchaczy gimnazjów dla dorosłych (art. 182 ust. 4).