19 czerwca 2024

Wyprawka szkolna dla dzieci niepełnosprawnych – szacunkowe dane

Szanowni Państwo
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin
województwa małopolskiego
/wszyscy/

 

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2024, zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie szacunkowych danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów  w roku szkolnym 2024/2025.

Zgodnie z projektem pomoc w ramach programu udzielana będzie uczniom:

 • słabowidzącym,
 • niesłyszącym,
 • słabosłyszącym,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8,

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2024 r. poz. 737 t.j.), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U.  z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r.  poz. 1116).

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych, będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

 • liceum ogólnokształcącego,
 • technikum,
 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia,
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia,
 • technikum.

Zebrane dane w zakresie występujących potrzeb w ramach Rządowego programu na rok szkolny 2024/2025 należy przesłać do dnia 28 czerwca 2024 r. wyłącznie w formie elektronicznej (skan podpisanego pisma) na adres e-mail: piotr.pekala@kuratorium.krakow.pl

Gminy, które nie będą korzystały z programu proszę, aby przesłały pisemną informację zwrotną w tym zakresie.

 

Małopolski Kurator Oświaty
dr Gabriela Olszowska

Załączniki