7 lutego 2018

Zakres i formy prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

Zakres i formy prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

Ukazało się rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. poz. 214).

Data ogłoszenia: 25 stycznia 2018 r.                                                    

Data wejścia w życie: 26 stycznia 2018 r.

Nowelizacja, o której mowa wyżej, w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. poz. 1249) wprowadziła następujące zmiany:

 1. Dostosowała zapisy rozporządzenia do przepisów ustawy – Prawo oświatowe.
 2. Doprecyzowała zapisy § 6 ust. 2 dotyczące opracowania diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących i czynników ryzyka, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, dotycząca uczniów lub wychowanków, rodziców lub opiekunów, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły lub placówki.
 3. Wprowadziła obowiązek corocznego opracowywania diagnozy, o której mowa wyżej, w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.
 4. Wprowadziła obowiązek uwzględniania w programie wychowawczo-profilaktycznym działań prowadzonych przez szkołę lub placówkę w ramach:

   • działalności wychowawczej, o której mowa w § 2 rozporządzenia;
   • działalności edukacyjnej, o której mowa w § 3 rozporządzenia;
   • działalności informacyjnej, o której mowa w § 4 rozporządzenia;
   • działalności profilaktycznej, o której mowa w § 5 rozporządzenia.
 5. Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia zmieniającego, szkoły i placówki w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego, są obowiązane do uzupełnienia diagnozy, o której mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, w zakresie zagrożeń związanych z substancjami psychotropowymi, środkami zastępczymi oraz nowymi substancjami psychoaktywnymi. Termin uzupełnienia – do dnia 26 lutego 2018 r.
 6. Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia zmieniającego, szkoły i placówki w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego, są obowiązane do uzupełnienia programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, uwzględniając diagnozę uzupełnioną. Termin uzupełnienia – do dnia 26 marca 2018 r.
 7. Wprowadzone zmiany w § 1 ust. 2 jak i w § 7 ust. 7 zwracają uwagę, aby działania uprzedzające były oparte na naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności oraz wskazuje kto może brać udział w działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej wśród uczniów i wychowanków, ich rodziców oraz nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły i placówki w celu przeciwdziałania narkomanii.
 8. W § 7 ust. 8 doprecyzowano zadania nauczyciela lub wychowawcy w zakresie podejmowanych działań dotyczących przeciwdziałania narkomani, wskazują na wykorzystywanie aktywnych metod pracy oraz określają z kim należy w tym zakresie współpracować. Podobnie jak przed nowelizacją rozporządzenia nauczyciel lub wychowawca podejmuje działania w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub placówki.