7 lutego 2020

Zgłoszenie konkursów do Wykazu Konkursów Małopolskiego Kuratora Oświaty – rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Kraków, dnia 7 lutego 2020 r.

 

Dyrektorzy szkół podstawowych
województwa małopolskiego

 

W związku z tworzeniem wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określeniem miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach (art. 148 ustawy Prawo oświatowe Dz. U. 2019 poz. 1148 z późn. zm.) Małopolski Kurator Oświaty zwraca się do Państwa Dyrektorów z prośbą o przesłanie zgłoszeń zawodów, w których uczniowie klas IV-VIII brali udział / będą brali udział w roku szkolnym 2019/2020.

Zgłoszenie przez dyrektora szkoły zawodów proponowanych do umieszczenia w ww. wykazie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego w Panelu Dyrektora w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2020 r. do godz. 15.00.

Przez zawody należy rozumieć różne formy współzawodnictwa, np. konkursy, turnieje, zawody sportowe, przeglądy, itp.

Zawody zgłaszane przez dyrektora szkoły muszą spełniać wszystkie poniższe wymagania formalne:

  1. Zakres tematyczny zawodów powinien odnosić się do podstaw programowych przedmiotu lub przedmiotów nauczania i /lub kierunków polityki oświatowej państwa.
  2. Zawody powinny mieć zasięg powiatowy (w tym z uwzględnieniem  miast na prawach powiatu, tj. Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa), wojewódzki, krajowy lub międzynarodowy.
  3. Zawody powinny być organizowane przez podmioty działające na terenie szkoły, tj. stowarzyszenia i inne organizacje, w tym organizacje harcerskie, a także podmioty prowadzące statutową działalność oświatową lub naukową oraz instytucje działające na rzecz edukacji oraz rozwoju i uzdolnień uczniów. Zawody powinny być organizowane przy współudziale szkoły / za wiedzą dyrektora szkoły.
  4. Zawody powinny być organizowane na zasadzie powszechnej dostępności, tj. są bezpłatnymi formami współzawodnictwa.

Dokonanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z umieszczeniem danych zawodów w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Małopolskiego Kuratora Oświaty, jak również nie obliguje do publikowania informacji na temat zawodów lub ich organizacji. Decyzję, które zawody będą umieszczone w wykazie podejmuje Małopolski Kurator Oświaty. Decyzja, o której mowa jest ostateczna i nie podlega trybowi odwoławczemu.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zostanie opublikowany na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie do końca lutego 2020 roku.

W czerwcu 2020 r. wykaz zostanie zaktualizowany o zawody organizowane od marca  do czerwca b.r., które nie zostały uwzględnione w ww. wykazie.

 

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak