19 września 2017

Zaproszenie do udziału w projekcie „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”

Ministerstwo Edukacji Narodowej realizując Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, uruchomiło pakiet działań dedykowanych szkołom, placówkom oświatowym, uczniom i ich rodzicom.

19 września 2017

Dotacja celowa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – informacja wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o wypełnieniu obowiązku wynikającego z zapisów art. 31 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Proszę o przekazanie informacji na temat wypełnienia przez organy wykonawcze gmin obowiązku wynikającego z art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) – obowiązek zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom zamieszkałym na obszarze danej gminy, zgłoszonym podczas postępowania rekrutacyjnego

18 września 2017

Obchody 78. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 roku i Dnia Sybiraka

w Krakowie odbyły się uroczyste obchody 78. rocznicy agresji Związku Sowieckiego na Polskę. W tym dniu uczczono także pamięć wszystkich zesłanych na Syberię oraz pamięć obrońców polskich granic w 1939 roku, a także wspominano ofiary niemieckiego i sowieckiego totalitaryzmu.

18 września 2017

Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

W związku z licznymi pytaniami w sprawie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego przypominamy, że zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe szkoły, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, są obowiązane do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Obowiązkowy wymiar zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych wynosi 4 godziny lekcyjne, a dla uczniów szkół ponadpodstawowych – 3 godziny lekcyjne, w ciągu tygodnia.

15 września 2017

Informacja Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie dotycząca spotkań edukacyjnych dla młodzieży szkolnej

Sąd Apelacyjny w Krakowie przedstawia propozycję regularnych wizyt edukacyjnych w swojej siedzibie w Krakowie dla grup młodzieży szkolnej: uczniów klas 7 szkoły podstawowej, klas 2-3 dotychczasowych gimnazjów i uczniów wszystkich klas liceów i techników.

15 września 2017

Dotacja podręcznikowa – korekta wniosku

Przypominam, iż termin przekazywania wniosków o udzielenie dotacji celowej w 2017 r. na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, jaki nakłada na dyrektorów szkół oraz jednostki samorządu terytorialnego Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) upływa ostatecznie w dniu 20 września 2017 r.

15 września 2017

Konferencja „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym”

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej organizuje konferencję dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek systemu oświaty „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym” z udziałem Pani Minister Anny Zalewskiej.