Kategoria: Wycieczki i wyjazdy zagraniczne

27 maja 2022

Wycieczki i wyjazdy zagraniczne

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

a. Wycieczki organizowane za granicą

Karta wycieczki – formularz nr 1

Dyrektor szkoły nie przekazuje do Małopolskiego Kuratora Oświaty listy uczniów biorących udział w wycieczce – § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu  organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. poz. 1055)

b. Praktyczna nauka zawodu organizowana za granicą:

Informacja o organizowaniu praktycznej nauki zawodu za granicą – formularz nr 2

II. Miejsce złożenia dokumentów:

Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków (Kancelaria – Dziennik Podawczy).

III. Termin składania zawiadomień:

Zarówno karta wycieczki jak i informacja o organizowaniu praktycznej nauki zawodu za granicą  powinny być składane niezwłocznie.

IV. Osoby do kontaktu:

Oddział Strategii i Analiz
Monika Łopatka – specjalista – tel. 12/448 11 30
Kwiatkowska Monika – starszy specjalista – tel. 12/448 11 30

Dyrektor Wydziału – Marta Rogozińska-Owsiak

V. Podstawa prawna:

  1. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu  organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. poz. 1055);
  2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i  sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135 poz. 1516 z późn. zm.);
  3. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 391).

VI. Informacje dodatkowe:

  1. Odpowiedzialność za zorganizowanie wycieczki zagranicznej ponosi dyrektor szkoły/placówki zgodnie z zapisem art. 68 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).
  2. Uczniowie będący obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, podczas przekraczania granicy państwowej oraz podczas pobytu na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej obowiązani są do posiadania dokumentu do tego ich uprawniającego, tj. paszportu lub dowodu osobistego.
  3. Uczniowie będący cudzoziemcami pochodzącymi z państw trzecich, uczestniczący w wycieczce szkolnej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej na zasadach określonych przez  przepisy Unii Europejskiej, są objęci listą „lista podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej” sporządzonej przez dyrektora szkoły – wzór listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2014 r. (Dz. U. poz. 1476). Dane dotyczące cudzoziemców objętych „listą podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej” oraz ich prawo do ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza, na wniosek dyrektora szkoły, wojewoda właściwy dla siedziby szkoły. Powyższe zasady obowiązują także osoby legitymujące się Kartą Polaka.
  4. W celu dodatkowego zapewnienia bezpieczeństwa wyjeżdżającym dyrektor szkoły/placówki może zgłosić wyjazd w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Odyseusz”  (msz.gov.pl). Zgłoszenie wyjazdu w powyższym systemie sprawi, że placówka dyplomatyczna lub konsularna wiedzieć będzie o pobycie uczniów na terenie danego państwa. Pozwoli to służbom konsularnym na nawiązanie z nimi szybkiego kontaktu oraz umożliwi udzielenie w razie potrzeby skutecznej pomocy. Rejestracja i korzystanie z portalu są dobrowolne i bezpłatne. Ponadto przed planowanym wyjazdem należy zapoznać się  z bieżącymi informacjami i ostrzeżeniami związanymi z wyjazdem do danego kraju.
  5. Wyjazdy organizowane w czasie wolnym od zajęć szkolnych tj. w okresie ferii zimowych i ferii letnich podlegają zgłoszeniu, jako forma wypoczynku dzieci i młodzieży. Informacje dotyczące organizacji wypoczynku zostały zamieszczone na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie w zakładce Sprawy załatwiane w urzędzie/Wypoczynek.

Załączniki:

Formularz nr 1 – Karta wycieczki
Formularz nr 2 – Informacja o organizowaniu praktycznej nauki zawodu