Kategoria: Zasady publikowania informacji na stronie internetowej

18 stycznia 2019

Publikowanie informacji promujących przedsięwzięcia podmiotów zewnętrznych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

 1. Wniosek o publikację na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie informacji o przedsięwzięciu o charakterze oświatowym.
 2. Załącznik Nr 1 – Struktura informacji do zamieszczenia na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie
 3. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie w sprawie publikowania informacji na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie
 4. Inne załączniki, które mają być opublikowane np. regulamin, program, harmonogram przedsięwzięcia lub inny przewidziany dla danego przedsięwzięcia.

II. Sposób złożenia dokumentów:

 1. Osobiście na dziennik podawczy Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków lub
 2. Listownie na adres: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków lub
 3. Pocztą elektroniczną na adres: kurator@kuratorium.krakow.pl załączając zeskanowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami.

III. Termin składania wniosków:

Wnioski mogą być składane przez cały rok, co najmniej 21 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia.

IV. Informacje dodatkowe:

 1. Publikacji mogą podlegać informacje opracowane przez podmioty zewnętrzne, przeznaczone dla uczniów i pracowników szkół w związku z realizacją zadań oświatowych w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki, takich jak: konkursy, olimpiady i inne przedsięwzięcia o charakterze oświatowym.
 2. Małopolski Kurator Oświaty może wyrazić zgodę na publikację informacji o przedsięwzięciach charakteryzujących się wysoką wartością merytoryczną, programową i organizacyjną, zgodnych z polityką oświatową państwa.
 3. Informacja nie może zawierać treści o charakterze komercyjnym, mających charakter lobbingowy, czy promocyjny konkretnych produktów, usług czy firm. Informacja nie może zawierać treści niezgodnych z prawem oraz mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste. Realizacja proponowanego przedsięwzięcia nie może wiązać się dla jego uczestników (dzieci, uczniów, wychowanków, nauczycieli, szkoły i placówki oświatowe) z żadnymi kosztami związanymi z uczestnictwem w takim przedsięwzięciu.
 4. Wnioskodawca opracowuje informację na wzorze określonym w załączniku Nr 1.
 5. Do wniosku wnioskodawca załącza skan podpisanego oświadczenia, że publikacja nie narusza niczyich dóbr osobistych (załącznik Nr 2 ).
 6. Podpisany wniosek w dowolnej formie wraz z załącznikami wnioskodawca przesyła pocztą elektroniczną na adres kurator@kuratorium.krakow.pl w terminie co najmniej 21 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia. W przypadku przesyłania wniosku pocztą tradycyjną wnioskodawca winien przesłać Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 oraz ewentualne inne załączniki elektroniczne także pocztą elektroniczną. Brak załączników w formie elektronicznej będzie skutkował niezamieszczeniem informacji.
 7. Nie podlegają rozpatrzeniu: wnioski złożone bez zachowania terminu i wnioski niespełniające wymogów formalnych. Wnioski nie podlegają uzupełnieniu.
 8. Przesłanie wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonywanie zmian w treści informacji przez pracowników Kuratorium Oświaty w Krakowie. Zmiany w treści mogą dotyczyć skrócenia tekstu lub naniesienia poprawek redakcyjnych niewpływających na merytoryczne treści zawarte w tekście.
 9. Małopolski Kurator Oświaty nie informuje o opublikowaniu wnioskowanych informacji oddzielnym pismem. Wnioskodawca monitoruje opublikowanie informacji na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.
 10. Małopolski Kurator Oświaty może odmówić publikacji informacji bez podania przyczyny. Od odmowy zamieszczenia informacji nie przysługuje odwołanie.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 Struktura informacji do zamieszczenia na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie w sprawie publikowania informacji na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie